نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/ پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

2 عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی

3 عضو هیات علمی پژوهشکده هواشناسی/ پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو- .

4 دانشیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه هواشناسی

5 هیات علمی / پژوهشکده هواشناسی

10.30467/nivar.2021.307166.1202

چکیده

در این تحقیق شبیه‌سازی عددی دو رخداد مه فرارفتی و تابشی در فرودگاه اردبیل در ژانویه 2015 با استفاده از برونداد مدل میان مقیاس WRF و الگوریتم‌ دید SW99 برای پیش‌بینی دید افقی انجام شد. برای بررسی حساسیت پیش‌بینی مه به طرحواره لایه مرزی سیاره‌ای (PBL)، از 6 طرحواره‌ی YSU، MYJ، ACM2، MYNN2.5، MYNN3 و QNSE استفاده شد. نتایج نشان داد که شبیه‌سازی این دو رخداد مه به فرآیندهای لایه مرزی سیاره‌ای حساس است. همچنین به دلیل ارتباط پیش‌بینی مه به کمیت‌های دما، دمای نقطه شبنم، نم نسبی و سرعت باد، حساسیت شبیه‌سازی این متغیرها نیز به طرحواره‌های PBL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شبیه‌سازی مه فرارفتی با بیشتر طرحواره‌های PBL با موفقیت انجام شد و طرحواره‌های YSU، ACM2 و MYNN2.5 عملکرد بهتری در شبیه‌سازی مه فرارفتی داشتند. طرحواره QNSE در شبیه‌سازی مه فرارفتی موفق نبود. در شبیه‌سازی مه تابشی، بیشتر طرحواره‌های PBL قادر به شبیه‌سازی نم نسبی مورد نیاز برای تشکیل مه در زمان رخداد مه نبودند و چند ساعت قبل از شروع رخداد مه تابشی، مدل ‌WRF با بیشتر طرحواره‌ها کاهش دید ناشی از رخداد مه را شبیه‌سازی کرد. به طور کلی طرحواره‌های QNSE و MYJ نسبت به طرحواره‌های دیگر عملکرد ضعیف‌تری در شبیه‌سازی دما، دمای نقطه شبنم، نم نسبی و سرعت باد داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sensitivity Study of Simulations of Two Fog Events at Ardebil Airport to the PBL Scheme, Using WRF model

نویسندگان [English]

  • Razieh Pahlavan 1
  • Mohammad Moradi 2
  • Sahar Tajbakhsh 3
  • Majid Azadi 4
  • Mehdi Rahnama 5

1 Ph.D. Student, Atmospheric Science and Meteorological Research Center

2 Faculty member of Meteorological Research Institute

3 Assistant Professor, Atmospheric Science and Meteorological Research Center (ASMERC), Tehran, Iran

4 Associate Professor, Atmospheric Science and Meteorological Research Center

5 Assistant Professor, Atmospheric Science and Meteorological Research Center

چکیده [English]

In this study, numerical simulation of two advection and radiation fog events at Ardabil Airport in January 2015 was performed using the Weather Research and Forecasting (WRF) model and SW99 visibility algorithm. Six Planetary Boundary Layer (PBL) schemes including YSU, MYJ, ACM2, MYNN2.5, MYNN3 and QNSE were used to evaluate the sensitivity of fog simulation to the PBL schemes. The results show that the simulation of these two fog events is sensitive to PBL. Also, due to the importance of accurate prediction of 2-m relative humidity, temperature and dew point temperature and 10-m wind speed in fog forecasting, the sensitivity of simulation of these variables to PBL scheme was investigated. The results showed that the simulation of advection fog event was successfully performed using most of PBL schemes mentioned above. YSU, ACM2 and MYNN2.5 schemes performed better in simulation of advection fog. The QNSE scheme was not successful in simulating the advection fog event. In radiant fog simulation, most PBL schemas were not able to simulate the moisture required to form fog at the time of fog occurrence.
Most PBL schemes were not able to simulate the moisture required for formation of fog at the time of the radiation fog event. A few hours before the onset of the radiation fog event, the WRF model with most schemes simulated the visibility reduction due to the fog. Generally, QNSE and MYJ schemes performed worse than other schemes in simulating temperature, dew point temperature, relative humidity and wind speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WRF Model
  • Advection Fog
  • Radiation Fog
  • Sensitivity
  • PBL Scheme