راستی آزمایی برونداد مدل WRF برای بارندگی بر روی کشور ایران در دوره فوریه تا انتهای می سال 2009

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرکز پردازش فوق سریع داده‌های هواشناسی، سازمان هواشناسی کشور

2 دانشیار پژوهشکده هواشناسی

3 مربی پژوهشکده هواشناسی

چکیده

در این مطالعه برونداد مدل WRF[1] برای پیش‌بینی بارش در مناطق مختلف کشور در بازه زمانی ابتدای فوریه تا انتهای می سال 2009 میلادی برای پیش‌بینی‌های 42، 66 و90 ساعته مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور برونداد بارندگی تجمعی مدل WRF در دوره زمانی مذکور با مقادیر متناظر دیدبانی یعنی بارندگی تجمعی 24ساعته در336 ایستگاه هواشناسی همدیدی در سطح کشور مقایسه شده است. با در نظر گرفتن آستانه‌های متفاوت برای بارش و تشکیل جدول توافقی برای وقوع یا عدم وقوع بارش درآستانه‌های مختلف، کمیت‌های عددی مربوط به مهارت مدل محاسبه و تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نزدیک به هفتاد و پنج درصد موارد از پیش‌بینی‌ها درست بوده است. هر چند مهارت مدل در پیش‌بینی بارش برای آستانه‌های مختلف متفاوت است به گونه‌ای که با افزایش آستانه بارش مهارت مدل در پیش‌بینی مقدار بارندگی کاهش می‌یابد. در مجموع به نظر می‌رسد مدل از قابلیت به نسبت مطلوبی برای پیش‌بینی بارندگی در چارچوب عملیاتی در منطقه ایران برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verification of WRF forecasts for precipitation over Iran in the period Feb-May 2009

نویسندگان [English]

  • zinab zakeri 1
  • majid azadi 2
  • fatemeh sahraeiyan 3
1
2
3
چکیده [English]

In this study the Weather Research and Forecasting (WRF) model output for cumulative precipitation was verified for 336 meteorological stations over Iran from 1 Feb. 2009 through 31 May 2009. The verification process was performed to assess the performance of the model for precipitation forecasts in 42-, 66- and 90-h forecasts ranges. Different skill scores associated with contingency table was calculated for different thresholds of precipitation. The results showed that the performance of the model was varied for different precipitation thresholds, and the model showed more skill for smaller thresholds. In general it is found that the skill of the model for precipitation forecast during the period of study over Iran is satisfactory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verification
  • Precipitation
  • WRF Model
  • Contingency table
 
1-     هدایتی دزفولی.، اکرم، مجید، آزادی، 1386، راستی‌آزمایی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای MM5 بر روی ایران،مجموعه مقالات هفتمین همایش پیش‌بینی عددی وضع هوا، 1386، پژوهشگاه هوا شناسی و علوم جو، تهران، 127-112.
2-     ذوالجودی.، مجتبی، سیده مژگان، قاضی میرسعید، زهرا، سیفری، 1391، بررسی صحت و دقت طرحواره‌های مختلف مدل WRFو ارزیابی پیش‌بینی بارش در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28، شماره دوم، تابستان 1392، شماره پیاپی 109، 194-187.
3-     تقوی، فرحناز.، ابوالفضل.، نیستانی، سرمد.، قادر، ارزیابی پیش‌بینی‌های کوتاه مدت بارش مدل عددی WRF در منطقه ایران در دوره یک ماهه، مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 39، شماره 2، 1392، 170- 145.
4-     آزادی، مجید.، زهرا.، کلاته سیفری، سمیه.، جعفری.، 1388، ارزیابی عملکرد مدلWRF در ایران برای پیش‌بینی بارش با استفاده از طرحواره‌های فیزیکی مختلف، دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، تهران، انجمن فیزیک ایران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
5- Joliffe, I. T. and D. B., Stephensons, 2003, Forecast verification, A Practitioners Guide in Atmospheric Science, John Wiley and sons ltd, ISBN: 0-471-49759-2.
6- Muller, R. H., 1944, Verification of short – range weather forecasts (a survey of the literature), Bull. Am. Meteorol. Soc., 25, 18-27, 47-53, 88-95.
7- Murphy, A.H., 1993, What is a good forecast? An essay on the nature of goodness in weather forecasting, Weather and forecasting, 8, 281 – 293.
8-Murphy, A.H., 1996, The Finley affair: A signal event in the history of forecast verification, Weather and forecasting, 11, 3-20.
10-Wilks, Daniel S., 2006, statistical methods in the atmospheric sciences, Academic press.