نویسنده = نوشین خدام
تحلیل تغییرات پوشش گیاهی و فراوانی رخدادهای گردوخاک در منطقه غرب آسیا

دوره 47، 122-123، مهر 1402، صفحه 17-36

10.30467/nivar.2023.395654.1245

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام


بررسی گسیل گردوخاک ناشی از فرسایش بادی در استان هرمزگان

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 37-56

10.30467/nivar.2023.395670.1246

مهدی رهنما؛ ساویز صحت؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام


تحلیل الگوهای همدیدی بر شکل‌گیری گردوخاک در منطقه غرب آسیا

دوره 47، 120-121، فروردین 1402، صفحه 57-70

10.30467/nivar.2023.395763.1249

ساویز صحت؛ مهدی رهنما؛ نوشین خدام؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر


بررسی نقش پوشش گیاهی در شکل‌گیری گردوخاک جنوب شرق ایران

دوره 46، 116-117، فروردین 1401، صفحه 94-109

10.30467/nivar.2022.338531.1218

ساویز صحت؛ مهدی رهنما؛ سارا کرمی؛ عباس رنجبر؛ نوشین خدام