نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری هواشناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران

2 استادیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران

10.30467/nivar.2021.146147

چکیده

غلظت کلروفیل در محیط­های دریایی نشان‌دهنده میزان فیتوپلانکتون و در نهایت تولید زیست‌بوم‌های دریایی است. غلظت کلروفیل ثابت نیست و  به کمیت‌های نظیر دمای سطح دریا[1] و عمق نوری هواویزها[2] بستگی دارد؛ همچنین دارای تغییرات فصلی است و همبستگی بین این عوامل در عمق­های متفاوت، مختلف است. بررسی رابطه بلند مدت بین تغییرات دمای سطح دریا و عمق نوری هواویزها با غلظت کلروفیل در سواحل خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از محصولات روزانه MODIS در بازه زمانی 2003 تا 2020 نشان می دهد در نواحی سواحلی که دارای عمق آب کمتری است، همبستگی بیشتر است. بیشترین میزان همبستگی در نواحی جنوبی خلیج فارس که کم‌عمق­ترین منطقه در خلیج فارس و دریای عمان است، مشاهده شده است. روند تغییرات دمای سطح دریا و عمق نوری هواویز در دو منطقه خلیج فارس و دریای عمان، مشابه است و مقادیر بیشینه آن در فصل تابستان و کمینه آن در زمستان مشاهده شده است. این روند فصلی در غلظت کلروفیل معکوس است؛ به‌طوری‌که کمترین مقادیر در تابستان و بیشترین مقادیر در زمستان مشاهده شده است. همچنین بررسی مطالعه رخداد گردوخاک در تاریخ30 ژوئیه 2018  احتمال وجود تأخیر زمانی در همبستگی دمای سطح دریا و عمق نوری هواویز با غلطت کلروفیل را  نشان داد.
 
  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Long-term Average Concentration of Chlorophyll a and Its Relation to Variations in Sea Level Temperature and Aerosol Optical Depth over the Sea of Oman and the Persian Gulf (2003-2020)

نویسندگان [English]

 • Noushin Khoddam 1
 • Sara Attarchi 2
 • Mehdi Rahnama 3
 • Saviz Sehat kashani 3
 • Sahar Tajbakhsh 3

1 Ph.D. in Meteorology, Atmospheric Science and meteorology Research Center, Tehran, Iran

2 Assistant professor, University of Tehran, Faculty of Geography, Tehran, Iran

3 Assistant professor, Atmospheric Science and meteorology Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

Chlorophyll concentrations in marine environments indicate phytoplankton levels and ultimately the production of marine ecosystems. Chlorophyll concentration is not constant and depends on quantities such as sea surface temperature and aerosols optical depth, it also has seasonal variations and the correlation between these factors is various at different depths. Investigating the long-term relationship (2003 to 2020) between sea level temperature changes and aerosol optical depth with chlorophyll concentration on the Persian Gulf and the Sea of Oman coasts using daily MODIS products shows a considerable correlation in coastal areas. This correlation is the highest in shallowest water depths. The trend of sea-level temperature and light depth of aerosols changes in the two regions of the Persian Gulf and the Sea of Oman is similar, and its highest values are observed in summer, while its lowest is observed in winter. Remarkably, this seasonal trend is reversed in chlorophyll concentrations, with the lowest values observed in summer and the highest in winter. Additionally, the study of dust occurrence on July 30, 2018, showed the possibility of time delay in the correlation between sea-level temperature and aerosol optical depth with chlorophyll-a concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chlorophyll
 • SST
 • AOD
 • Persian Gulf
 • Oman Sea
 • Dust
Gallisai, R., Peters, F., Volpe, G., Basart, S. and Baldasano, J.M., 2014. Saharan dust deposition may affect phytoplankton growth in the Mediterranean Sea at ecological time scales. PloS one, 9(10). Paytan, A., Mackey, K.R., Chen, Y., Lima, I.D., Doney, S.C., Mahowald, N., Labiosa, R. and Post, A.F., 2009. Toxicity of atmospheric aerosols on marine phytoplankton. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(12), pp.4601-4605. Tan, S.C., Shi, G.Y., Shi, J.H., Gao, H.W. and Yao, X., 2011. Correlation of Asian dust with chlorophyll and primary productivity in the coastal seas of China during the period from 1998 to 2008. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 116(G2). Deng, Z.Q., Han, Y.X., Bai, H.Z. and Zhao, T.L., 2008: Effect of dust aerosol production in China mainland on marine primary productivity. China Environmental Science, 28, pp.872-876. Moradi, M., and Moradi, N., 2020: Correlation between concentrations of chlorophyll-a and satellite derived climatic factors in the Persian Gulf. Marine Pollution Bulletin, 161, 111728. Moradi, M., and Kabiri, K., 2015: Spatio-temporal variability of SST and Chlorophyll-a from MODIS data in the Persian Gulf. Marine Pollution Bulletin, 98, 14-25. Mobarak Hassan, E., Rahnama, M., Noori, F. 2021: Investigation of the possible impact of dust on chlorophyll concentration in north and south Iranian water resources (2007- 2017). Amphibious Science and Technology, 2(1), 36-54. Rahnama, M., A. Ranjbar, S. Attarchi, 2018: Effect of dust storm on sea surface temperature and Chlorophyll content using MODIS images in the Persian Gulf and Oman Sea. 4th International Conference on the Persian Gulf Oceanography, 17-18 Feb 2018, Tehran, Iran. Rahnama, M., S. Attarchi, 2018: Seasonal Variability of Sea Surface Temperature on the Persian Gulf and Oman sea Using MODIS Data. 4th International Conference on the Persian Gulf Oceanography, 17-18 Feb 2018, Tehran, Iran.