دوره و شماره: دوره 37، 81-80 - شماره پیاپی 81، بهار و تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل روابط عوامل مکانی و روزهای برفی در ایران

صفحه 3-14

ساره فرامرزی فرد؛ محسن قاسمی


5. تحلیل روند تغییرات بارندگی و خشکسالی با استفاده از آزمون‌های من-کندال و سن در استان تهران

صفحه 43-54

حسین ملکی نژاد؛ مهدی سلیمانی مطلق؛ اعظم جایدری؛ سمیه شاطر‌آبشوری


6. الگوی برآورد رطوبت متوسط روزانه در اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی ایران

صفحه 55-64

محبوبة فرزندی؛ سید حسین ثنائی نژاد؛ حجت رضائی پژند؛ بیژن قهرمان


7. بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات گرد وغبار

صفحه 65-82

عباس شاهسونی؛ کاظم ندافی؛ مریم یاراحمدی؛ ، مجید کرمانی؛ الهام یاراحمدی