دوره و شماره: دوره 38، 85-84 - شماره پیاپی 85، بهار و تابستان 1393 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل روند پدیده هواشناختی گردوغبار در ایستگاه هواشناسی تبریز طی دوره 1951 تا 2011

صفحه 3-10

عاطفه حسینی صدر؛ غلام حسن محمدی؛ منیژه حسینی صدر


7. ارزیابی انرژی باد بوسیله مدلWRF؛ مطالعه موردی برای استان کرمان

صفحه 69-81

رضا اسماعیل‌پور؛ حسین ملکوتی؛ محسن عراقی‌زاده