دوره و شماره: دوره 38، 87-86 - شماره پیاپی 87، پاییز و زمستان 1393