دوره و شماره: دوره 36، 77-76 - شماره پیاپی 77، بهار و تابستان 1391 

مقاله پژوهشی

1. نواحی بارشی استان کردستان

صفحه 3-14

پیمان محمودی؛ عرفان مؤمن پور سورجانی


6. پهنه‌بندی اقلیمی‌استان قزوین

صفحه 59-66

اکرم هدایتی دزفولی؛ ، رضا کاکاوند