دوره و شماره: دوره 34، 71-70 - شماره پیاپی 71، پاییز و زمستان 1389 

مقاله پژوهشی

1. ارتباط تیپ‌های همدید هوای خور و بیابانک با آرایش گردشی تراز میانی جو

صفحه 5-16

تقی طاووسی؛ حمید نظری پور؛ محمدرضا پودینه


4. تجزیه و تحلیل و پیش بینی برخی عناصر اقلیمی مشهد

صفحه 35-46

محمود داودی؛ حسین مراد محمدی؛ ناصر بای