شبیه سازی گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از مدل WRF/Chem (مطالعه موردی: 26 تا 28 مارس 2010)

الهام مبارک حسن؛ پروین غفاریان؛ کتایون ورشوساز؛ مجید آزادی

دوره 38، 85-84 ، فروردین 1393، ، صفحه 45-56

چکیده
  شناخت ماهیت، منشأ و اثر توفان‌های گرد و غباردرتعیین روش‌های پیش‌بینی و کنترل آن نقش به سزایی دارد.گرچه در ایران مطالعه‌های متعددی در ارتباط با گرد و غبار از دیدگاه آماری و همدیدی انجام شده است اما تا کنون مدلی پیش‌بینی اعتمادپذیری از وقوع این پدیده و همچنین شناسایی کانون‌های گرد و غبار در منطقه‌ی خاورمیانه ارائه نشده است. در این ...  بیشتر

بررسی گرته همدیدی بارش‌های سنگین بیست و چهار ساعته در استان خوزستان در دوره (1996 تا 2000)

الهام مبارک حسن؛ کتایون ورشوساز

دوره 35، 75-74 ، مهر 1390، ، صفحه 47-56

چکیده
  استان خوزستان واقع در جنوب غرب ایران منطقه‌ای کم بارش می‌باشد اما در برخی مواقع از سال دستخوش بارش‌های سنگین قرار می‌گیرد. در این مطالعه به منظور شناخت ساز و کار شکل‌گیری، مسیر حرکت و محتوای رطوبت همراه با سامانه‌های آب و هوایی باران زا که نقش مهمی در تشخیص به موقع و کنترل سیلاب، آبگرفتگی‌های شهری و آبخیزداری و کاهش ضایعات و تخریب ...  بیشتر