دوره و شماره: دوره 31، 60-61، بهار و تابستان 1385 
5. مدلسازی عددی دمای سطح خاک

صفحه 53-65

محمد تقی زمانیان؛ الهام مبارک حسن