ارزیابی شاخصهای یخبندان و شروع پاییزه آن در ایران (مطالعه موردی ایستگاه اکباتان همدان)

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 هواشناسی استان ایلام

کلیدواژه‌ها