کلیدواژه‌ها = استان خوزستان
تعداد مقالات: 3
1. شبیه سازی گردوغبار در استان خوزستان با استفاده از مدل WRF/Chem (مطالعه موردی: 26 تا 28 مارس 2010)

دوره 38، 85-84، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-56

الهام مبارک حسن؛ پروین غفاریان؛ کتایون ورشوساز؛ مجید آزادی


2. تحلیل آماری پدیده گردوغبار در استان خوزستان طی دوره (2005-1996)

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 17-26

تقی طاووسی؛ محمود خسروی؛ کوه زاد رئیس پور


3. بررسی گرته همدیدی بارش‌های سنگین بیست و چهار ساعته در استان خوزستان در دوره (1996 تا 2000)

دوره 35، 75-74، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-56

الهام مبارک حسن؛ کتایون ورشوساز