ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب با استفاده از مدل GLDAS در استان قزوین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه با توجه به کاهش منابع آب و بحران آبی موجود توجه به مدیریت صحیح یکپارچه منابع آب امری مهم و ضروری می باشد. یکی از اقدامات اساسی در این زمینه آگاهی از میزان بارش، رواناب و روند تغییرات آن در محدوده حوضه‌های آبریز است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی دقت برآورد بارش و رواناب در استان قزوین با استفاده از مدل GLDAS و داده‌های اندازه‌گیری شده در نه ایستگاه‌ سینوپتیک و باران‌سنجی و هشت ایستگاه هیدرومتری انجام شد. بدین منظور از داده‌های جهانی سطح زمین (GLDAS) با تفکیک مکانی 25/0×25/0 درجهبه صورت ماهانه از سال 2001 تا2010 برای ایستگاه‌های سینوپتیک و باران‌سنجی و 2002 تا 2008 برای ایستگاه هیدرومتری استفاده شد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان دادکه بین داده‌های بارش و رواناب با مدلGLDAS همبستگی خوبی وجود دارد. نتایج ارزیابی‌های آماری برای داده‌های بارش، 93/0 = R2، 57/13MBE=، 57/13MAE= و 95/15 RMSE=میلیمتر در ماه برای ایستگاه قزوین در سال 2002 و در رابطه با داده‌های رواناب92/0R2= ،82/0- MBE=،82/0 MAE=و 53/1= RMSEمیلیمتر در ماه برای ایستگاه حاجی‌عرب در سال 2007 بدست آمد. بنا برنتایج بدست آمده، استفاده از داده‌های رواناب و بارش مدل GLDAS در حوضه مورد مطالعه، در نقاطی که دسترسی به آن‌ها دشوار است پیشنهاد می-شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of precipitation and runoff estimation accuracy using GLDAS model in Qazvin province

چکیده [English]

Today, considering the reduction of water resources and the existing water crisis, attention to integrated water resources management is essential. One of the basic measures in this field is to know the amount of rainfall, runoff and changes in the catchment area. The purpose of this study was to evaluate the accuracy of estimation of precipitation and runoff in Qazvin province using the GLDAS model and the measured data at nine synoptic and barometric stations and eight hydrometric stations. For this purpose, global ground-level data (GLDAS) was used with a spatial resolution of 0.25 × 0.25 on a monthly basis from 2001 to 2010 for synoptic and parachute stations and from 2002 to 2008 for a hydrometric station. Researches have shown that there is a good correlation between rainfall and runoff data with GLDAS model. The results of statistical assessments for rainfall data were R2 =0.93, MBE =13.57, MAE =13.57 and RMSE =15.95 mm per month for Qazvin Station in 2002 and in relation to runoff data, R2 = 0.92, MBE =-0.82, MAE = 0.82 and RMSE = 1.53 mm for the Haji-Arab station in 2007. According to the results, the use of runoff and precipitation data of the GLDAS model in the studied basin is suggested in areas where access to them is difficult.

1- پلرودی مقدم م، حمزه س و وظیفه دوست م.، بررسی روند تغییرات بارش و رواناب با استفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه سد دوستی، فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره25، شماره98، تابستان95.
2- زارع ابیانه ح، بیات ورکشی م و یزدانی و.، تحلیل روند تغییرات سالانه و فصلی دما، بارش و خشکسالی های استان همدان،فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال اول، شماره3، بهار1390.
3- فرخ نیا آ و مرید س. ،1393، بررسی قابلیت داده های ماهواره بازیابی گرانش و آزمایش اقلیمی و خروجی مدل های سیستم جهانی تلفیق اطلاعات زمینی برای برآورد بیلان آب در مقیاس های مکانی بزرگ( مطالعه ی موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه)، تحقیقات منابع آب ایران،سال دهم، شماره1.
4-  preliminary assessment of their impact on global land data assimilation system and  land surface states. Journal of Hydrometeorol.,6,573-598.
5- Moiwo JP, Yang Y, Li H, Han S, Hu Y.2009. Comparison of GRACE with in situ hydrological measurement data shows storage depletion in Hai River basin. Northern China. Water SA 35:663-670
6- Sabohi,R. and S. Soltani.2008. Trend Analysis of Climatic Factors  in Great Cities of  Iran. Agriculture and natural resources,12(46):303-322.
7- Tian,Y., Peters-Lidard, C. D., Choudhury,B.J., and Garcia, M.,2007. Multitemporal analysis of  TRMM-based  satellite precipitation products  for land data assimilation applications. Journal of.Hydrometeor.,8,1165-1183.
8- WahrJ.,Swenson S., ZlotnickiV.and Velicogana I. 2004. Time-variable gravity from GRACE: First results. Geophys. Res. Lett.,31, L11501,doi:10.1029/2004GL019779.
9- Wang,F.,L.Wang,T. Koike, H. Zhou, K. Yang, A. Wang and W. Li. 2011. Evaluation and application of a fine-resolution global data set in a semiarid mesoscale river basin with a distributed biosphere hydrological model. Journal of Geophysical Research Vol.116.
10- Katiraie-Boroujerdy, S.PS., Nasrollahi, N., Hsu, KL., and Sorooshian, S., 2016, Quantifying the reliability of four global datasets for drought monitoring over a semiarid region: Theor. Appl. Climatol., 123,387-398
دوره 42، 100-101
فروردین 1397
صفحه 45-58
  • تاریخ دریافت: 30 اسفند 1395
  • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 30 مرداد 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397