نوع مقاله : یادداشت تحقیقاتی

نویسنده

معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور

چکیده

سال‌هاست که بحث توسعه پایدار در جوامع بین‌المللی و ایران مطرح شده است؛ اما توسعه پایدار چیست؟ چه فرقی با توسعه ناپایدار دارد؟ در گذشته تصور حاکم این بود که محیط‌ زیست به طور عمده برای استفاده و استثمار از سوی انسان ایجاد شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sustainable development and climatic power

نویسنده [English]

  • Davood parhizkar
1- اکبری، نعمت­ا...، زاهدی­کیوان، مهدی، 1387، کاربرد روش­های رتبه بندی ­و ­تصمیم­گیری چندشاخصه، انتشارات موسسه فرهنگی اطلاع رسانی ­و مطبوعاتی،1387.
2- جوادی، شهرام و همکاران، 1389، برآورد پتانسیل تابش خورشیدی در شهر یزد، فصل‌نامه انرژی ایران، شماره33.
3- خوش­اخلاق، فرامرز ­و همکاران، 1385، مکان‌یابی­ نیروگاه ­خورشیدی ­با توجه ­به­پارامترهای ­اقلیمی، نشریه سپهر، دوره هفدهم، شماره 67.
4- خوش­اخلاق، فرامرز، حجازی‌زاده، زهرا، محمدی‌، حسین و‌ روشن، غلامرضا، 1385، رویکردی از روش TOPSIS در تعیین و رتبه‌بندی خشکسالی (مطالعه موردی استان خوزستان )،نشریه علوم جغرافیایی، ج 5، ش 6 و 7 .
5- سقفی، محمد، 1382، انرژی‌های نو، انتشارات دانشگاه تهران.
6- سلیمی، مهدی، حسینی، محمدسلطان، شعبانی بهار، غلامرضا،1391، مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از مدل‌های پیوسته و گسسته فضایی مبتنی بر ترکیب دو مدلAHP و TOPSIS، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13.
7- شریفی، علی مراد و همکاران، 1388، فصل‌نامه مطالعات انرژی، سال ششم، شماره 21.
8- صمیمی، جلال، 1373، برآورد تابش خورشیدی بر اساس ارتفاع و کاربرد آن در اقلیم خورشیدی ایران، مجله فیزیک، شماره 2، ص 18 تا 26.
9- فرج‌الله حسینی، سیدجمال و همکاران، 1391، مجله محیط‌شناسی، سال هشتم، شماره 62.
10- کاویانی، محمدرضا، 1381، تنگناهای انرژی و ارزیابی پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، شماره30-31.
11- موسوی بایگی، محمد، اشرف، بتول،1390، شناسایی مناطق با کمترین میزان ابرناکی به منظور پهنه‌بندی نواحی پرتابش کشور، نشریه آب و خاک، جلد 25، شماره 3.
12- مومنی، منصور، جعفرنژاد، احمد، صادقی، شکوفه،1390، جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روش‌های ریاضی، مدیریت صنعتی، دوره3، شماره6.
13- مومنی، منصور، جهانبازی، افشین،1390، طراحی مدل تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران، دو ماهنامه دانشور رفتار دانشگاه شاهد، سال 14، شماره 26.