نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

ادره کل هواشناسی

چکیده

برای بهبود امر کشاورزی قبل از هر چیز میبایستی مشکلاتی که کشاورزان با آن مواجه هستند شناخته شوند. طبق آمار تهیه شده هرساله جمعیت جهان بمیزان 5/1 درصد افزایش مییابد ودر مقابل مقدار خشکی که این نفوس میبایستی درآن نشوو نما نمایند همیشه یکسان و ثابت بوده و خواهد بود. در حال حاضر بهر یک از افراد بشر معادل پنج هکتار زمین میرسد که از این مقدار فقط یک سوم آن قابل کشت و محصول دهنده است و با این ترتیب میزان محصولات فعلی بسختی کفاف تغذیه جمعیت جهان را می نماید و مسلماً افزایش جمعیت که در نتیجه ایجاب محصول و خوراک بیشتری را می نماید اولین مشکل را برای کشاورزان بوجود آورده است و تنها راهی که میتوان براین مشکل فائق آمد فقط بالا بردن میزان تولید هر هکتار زمین کشاورزی است

عنوان مقاله [English]

Air and food

نویسنده [English]

  • Hooshang Nouriani

Department of Meteorology