اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگرد ها بر شهروندان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه رازی

چکیده

امروزه ریزگردها به عنوان یک نگرانی مهم زیست محیطی در کشور مطرح می باشند. علی رغم تلاش مسئولان تاکنون این پدیده به طور کامل مهار نشده است و بسیاری از استان ها به ویژه استان کرمانشاه را در بر گرفته است. این مقاله در پی بررسی این موضوع است که این رخداد زیست محیطی چه اثراتی بر شهروندان شهر کرمانشاه گذاشته است تا با شناسایی آن ها، تاثیرات منفی ریزگردها کاهش یابد. نتایج تحقیق نشان می دهند که در دو بعد اقتصادی و بهداشتی اثرات ریزگردها مخرب بوده است، اما به نظر می رسد که از نظر اجتماعی تاثیرات منفی کم بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که ریزگردها بر سلامت روانی(فردی و اجتماعی)، بهداشت، هزینه های اقتصادی، هزینه های درمانی، افزایش تصادفات رانندگی و کاهش تمرکز افراد در کارهای روزمره اثرگذار بوده اند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic and Social Effects of Dusts on Citizenship of Kermanshah

 1. استانداری کرمانشاه، «لایه های اطلاعاتی نقشه استان کرمانشاه»،انتشارات استانداری کرمانشاه، 1390www.ostan-ks.ir/
 2. خالدی.ک، زیانهای اقتصادی طوفان گرد و غبار بر استانهای غربی ایران، مطالعه موردی: ایلام، خوزستان و کرمانشاه)، مجله مدلسازی اقتصادی، 7(3)،صفحه 105 الی 125، 1392.
 3. خراسانی، ن. ا، چراغی. م، نافی .کاکرمی .م، بررسی و مقایسه کیفیت هوا در شهرهای تهران و اصفهان در سال 1378 و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن،منابع طبیعی ایران, دوره  55 , شماره  4 ، 1381.
 4. خورشیددوست، ع .م، محمدی.غ. ح، حسینی صدر.ع، جوان.خ، جمالی.ا. تحلیل همدید عوامل موثر در فراوانی روزهای گردوغباری غرب کشور، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی (دانشگاه تبریز)، دوره 17، شماره 46، صفحه 47 الی 66، 1392.
 5. خوش کیش.ا،علیجانی، ب،حجازی زاده.ز، «تحلیل سینوپتیکی سامانه های گردوغبار استان استان لرستان»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،شماره18(21)،جلد18،صفحه 90 الی 110، 1390.
 6. ذوالفقاری.ح، معصوم پورسماکوش، ج،شایگان مهر.ش، احمدی.م، «بررسی همدید طوفان های گرد وغبار در مناطق غربی ایران طی سال های 1388_ 1384(مطالعه ی موردی:موج فراگیر تیرماه1388)»، مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، شماره3(43)،سال22،صفحه 17 الی 34، 1390.
 7. ذوالفقاری.ح،عابدزاده.ح، «تحلیل سینوپتیک سیستم های گرد وغبار در غرب ایران»، مجله جغرافیا و توسعه،،شماره3(6)،صفحه 173الی 188. 1384
 8. رحمانی، ب، مجیدی.ب، «عوامل موثر بر مشارکت زنان در حفظ محیط زیست شهری با تاکید برنگرش اکوفمینیستی مطالعه موردی: مناطق 6 و 8 شهرداری شهر تهران»، مجله آمایش محیط، دوره  2 (7)؛صفحه 15 الی 18، 1388.
 9. رسولی.ع. اکبر، ساری صراف.ب، محمدی.غغ.ح، «تحلیل روند وقوع پدیده ی اقلیمی گردوغبار در غرب کشور در55 سال اخیر با استفاده از روش های آماری ناپارامتری»، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی،شماره4(11)، صفحه 1 الی 16، 1389.
 10. شاهسونی.ع،یار احمدی.م،جعفرزاده حقیقی فرد.ن.ا، نعیم آبادی.ا، محمودیان.م.ح،صاکی.ح، صولتی.م.حسین، «عوامل ایجاد کننده گرد وغبار و اثرات آن بر محیط زیست،سلامت،اقتصاد»، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ،شماره4(6)،صفحه 45 الی 56، 1389.
 11. شاهسونی.ع، ندافی.ک، یاراحمدی.م، فرهادی.م،کرمانی.م، یاراحمدی.ا، بررسی الگو، ساز و کار تشکیل و اثرات گرد و غبار، نیوار، شماره80-81، صفحه 65 الی 88، 1389
 12. شبیری. س.م،شمسی پاپکیاده. سیده زهرا،قربانی. ناهید،  ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان نوسازی بافت فرسوده از مسایل زیست محیطی، آمایش محیط،دوره  7 (24)، صفحه 27 الی 40، .1393
 13. شمسی پور.ع.ا،صفرزاد.ط، «تحلیل ماهواره ای _همدیدی گردوغبار(گردوغبار تیرماه1388)»،فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی،شماره44(79)،صفحه 111 الی 126، 1391.
 14. شفیعی نژاد.س، ابراهیمی قوام آبادی.ل، همایش کلی پژوهش های محیط زیست ایران، همدان دانشکده شهید مفتح، 1392
 15. طاووسی.ت، سلیقه.م، صفرزایی.ن.ا، «بررسی پارامترهای بادبرداری و نقش آن در طوفان های گرد وغباری سیستان ایران»،مجله جغرافیا و پایداری محیط،شماره (2) 3،صفحه 2 الی 19، .1391
 16. طاووسی.ت،خسروی.م، «تحلیل همدیدی سامانه های گرد وغباری در استان خوزستان»،مجله جغرافیا وتوسعه،شماره8(20)،صفحه 19 الی 63، 1389.
 17. عبدی نژاد، ع.م، ناطقی، د ، «بیابان و مقابله با بیابان زایی در ایران»،چاپ اول،1389، نشر پونه، 264 صفحه.
 18. علی الحسابی. م، مولایی. ا، «ارتقاء پایداری شهرهای بزرگ در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد توسعه زیرسطحی (نمونه موردی شهر تهران)»، آمایش محیط،  دوره  6 (22)، صفحه 39 الی 61، 1392.
 19. کریمی احمد آباد. م،شکوهی رازی.ک، «اندرکنش گردش جو و پوشش سطح زمین در سازوکار تشکیل وگسترش طوفان های گرد وغبار تابستانه ی خاورمیانه(طوفان گرد وغبار تیرماه1388)»، مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی،شماره13،صفحه 78 الی 113، 1390.
 20. کلانتری.خلیل، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی، 1385،انتشارات خوشبین، 388صفحه.
 21. لشکری.ح،کیخسروی.ق، تحلیل آماری سینوپتیکی طوفان های گرد وغبار استان خراسان رضوی در فاصله ی زمانی2005_1993»، مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی،شماره40(65)،صقحه 17 الی 33، 1387.
 22. مفیدی.ع،جعفری.س، «بررسی نقش گردش منطقه ای جو برروی خاورمیانه در وقوع طوفان های گردوغباری تابستانه در جنوب غرب ایران»، مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک،1390،شماره5(2)،صفحه 17 الی 45، 1390.
 23. Annick. D, Francois. B, winter dust haze in topical southern Africa. International journal of climatology, 1997; 17: 725- 744.
 24. Goudie AS, Middleton, NJ. The changing frequency of dust storms through time. Journal of Climatic Change, 1992; 20: page 197 until 225.
 25. Meng Z, Lu B. Dust events as a risk factor for daily hospitalization for respiratory and cardiovascular diseases in Minqin, China. Atmospheric Environment.2007; 41:70.page 48 until 58.
 26. Miri,H, Ahmadi, A Ghanbari, A Moghaddam nia, dust storms impacts on air pollution and public health under hot and dry climate, international journal of energy and environment, Issue 2, Volume 1, ,page 101 until 105, 2007.