دوره و شماره: دوره 40، 94-95 - شماره پیاپی 94، مهر 1395، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

صفحه 25-34

10.30467/nivar.2016.42613

رضا ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ مریم ملک میرزایی