مقاله ترویجی اقلیم شناسی
طراحی الگوی مناسب برای ساخت سکونتگاه های شهرستان خوی با توجه به عناصر اقلیمی

مصطفی قربان موحد؛ محمد جدیری عباسی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، صفحه 3-16

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42615

چکیده
  طراحی اقلیمی، طراحی است که بتوان ضمن هماهنگی با محیط طبیعی پیرامون خود و بهره گیری هرچه بیشتر از نیروهای طبیعی موجود در محل حتی الامکان محیط طبیعی مناسبی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید. در این مقاله به منظور تعیین جهت مناسب برای استقرار ساختمانها، عناصر تابش آفتاب و باد (با توجه به آمار ایستگاه هواشناسی همدیدی خوی طی سالهای (2005- ...  بیشتر

مقاله ترویجی
بررسی استرس شغلی و عوامل موثر بر آن در‌بین کار‌کنان اداره کل هواشناسی استان فارس

محبوبه البرزی؛ فرید اسمعیل زاده

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، صفحه 17-24

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42611

چکیده
  استرس شغلی به‌عنوان یک معضل  با  هزینه‌های زیاد برای افراد، سازمان‌ها و جامعه محسوب می‌گردد. هدف از این پژوهش تعیین میزان استرس شغلی و عوامل موثر بر آن درمیان کارکنان اداره کل هواشناسی استان فار س بود. بدین منظور کلیه پرسنل اداره کل هواشناسی با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی اشپیل برگر(JSU ) مورد‌آزمون قرارگرفتند. نتایج پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی
واکاوی مکانی زمانی روند شاخص گرمایش و سرمایش ماهانه در ایران

رضا ابراهیمی؛ کمال امیدوار؛ مریم ملک میرزایی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، صفحه 25-34

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42613

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تغییرات فضایی درجه روزهای نیازگرمایش و سرمایش ماهانه ایران است. نخست داده های میانگین دمای روزانه از پایگاه داده های اسفزاری[1] استخراج گردید. این پایگاه داده شامل میانگین روزانه دما ازسال 1/1/1340تا 29/12/1383 بر روی یاخته هایی به ابعاد 15×15 کیلومتر در سراسر کشور است. به این ترتیب ماتریسی به ابعاد 7187×15996 به دست آمد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خشکسالی
اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگرد ها بر شهروندان کرمانشاه

آئیژ عزمی؛ سارا محمدی؛ فرشته لطفی؛ اکرم مرادی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، صفحه 35-44

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42653

چکیده
  امروزه ریزگردها به عنوان یک نگرانی مهم زیست محیطی در کشور مطرح می باشند. علی رغم تلاش مسئولان تاکنون این پدیده به طور کامل مهار نشده است و بسیاری از استان ها به ویژه استان کرمانشاه را در بر گرفته است. این مقاله در پی بررسی این موضوع است که این رخداد زیست محیطی چه اثراتی بر شهروندان شهر کرمانشاه گذاشته است تا با شناسایی آن ها، تاثیرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تهیه اطلس یخبندان‌های پاییزه و زمستانه در استان سیستان و بلوچستان

معصومه دلبری؛ ندا کیخا؛ پریسا کهخامقدم

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، صفحه 45-58

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42625

چکیده
  از مهمترین بلایای طبیعی که تهدیدکننده محصولات کشاورزی است، سرمازدگی است. لذا تعیین تاریخ وقوع یخبندان و دمای کمینه برای محافظت گیاهان در مقابل تنش سرمایی حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش تهیه اطلس تاریخ وقوع یخبندان در استان سیستان‌و‌بلوچستان است. اطلاعات مورد استفاده شامل آمار دمای کمینه روزانه 14 ایستگاه همدید (سینوپتیک) و تبخیرسنجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی خشکسالی
واسنجی روش های مختلف انتخاب شاخص مناسب خشکسالی با استفاده از داده های ایستگاه های همدید جیرفت و کهنوج

صادق دلفاردی؛ منور سیدی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، صفحه 59-68

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42660

چکیده
  یکی‌ از چالشهای پایش خشکسالی، تعیین شاخصی با قابلیت اطمینان بالا می‌باشد. این تحقیق دو روش کمینه مقدار بارش و توزیع نرمال را ارزیابی ‌می‌کند. داده های ایستگاه‌های جیرفت و کهنوج استفاده و مقادیر6 شاخص،‌ معیار بارندگی سالانه، دهک‌‌ها، درصد نرمال، ناهنجاری بارش ، بارش استاندارد شده وRDI محاسبه‌ شدند. شاخص مناسب به دو روش تعیین گردید. ...  بیشتر

مقاله ترویجی آب و هوا
بررسی تغییرات زمانی بارندگی و میانگین، کمینه و بیشینه دما (مطالعه موردی: ایستگاه شهرکرد)

عاطفه رئیسی نافچی؛ امیر سلطانی محمدی

دوره 40، 94-95 ، مهر 1395، صفحه 69-80

https://doi.org/10.30467/nivar.2016.42661

چکیده
  تغییر اقلیم یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی بشر در زمان حاضر است. این پدیده متأثراز عواملی چون فعالیت‌های خورشیدی، آتشفشان ها، اتمسفر و اقیانوس‌ها وافزایش درصد گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر می‌باشد که دارای اثرات متقابل می‌باشند. تغییر اقلیم می‌تواند باعث به وجود آمدن تغییرات در میزان بارندگی، گرم شدن جهانی, ذوب شدن یخ‌های قطبی، ...  بیشتر