نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه معماری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

طراحی اقلیمی، طراحی است که بتوان ضمن هماهنگی با محیط طبیعی پیرامون خود و بهره گیری هرچه بیشتر از نیروهای طبیعی موجود در محل حتی الامکان محیط طبیعی مناسبی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید. در این مقاله به منظور تعیین جهت مناسب برای استقرار ساختمانها، عناصر تابش آفتاب و باد (با توجه به آمار ایستگاه هواشناسی همدیدی خوی طی سالهای (2005- 1975)) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ویژگی های اقلیمی منطقه ی مورد مطالعه، اعمال روش های مذکور می تواند بسیاری از مشکلات و کمبودهای نامناسب طراحی ساختمان ها در این شهر را برطرف کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد مناسب ترین جهت برای استقرار    ساختمان ها به منظور دریافت بیشترین انرژی در فصل سرد سال جهت 135+ درجه شرقی و در فصل گرم سال جهت غربی می باشد. در ضمن ترجیحاً احداث خیابان ها و معابر با توجه به ماه های سرد سال بایستی در جهت شمالی– جنوبی صورت گیرد. همچنین دیوارهای ساختمانی نیز دارای عایق حرارتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Appropriate Pattern to Build Dwelling Places in Khoy City by Taking Climatic Elements into Consideration

1- امیری، آزیتا (1383)، آسایش حرارتی در فضاهای داخلی ساختمان و طراحی اقلیمی در شهر قم، نشریه نیوار، شماره 55.
2- رازجویان، محمود (1367) آسایش بوسیله معماری هم‌ساز با اقلیم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
3- سید الماسی، مهدی (1382)، راهکارهای ترویجی طراحی اقلیمی در راستای کاهش مصرف سوخت، مجموعه مقالات سومین همایش بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان، صص 1145-1159؛ تهران.
4- سید صدر، ابوالقاسم (1371)، معماری و اصول طراحی ساختمان، چاپ اول، ناشر قهرمانی.
5- کسمایی، مرتضی (1369)، اقلیم و معماری خوزستان- خرمشهر، چاپ اول، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
6- کسمایی، مرتضی (1372)، پهنه‌بندی اقلیمی ایران مسکن و محیط‌های مسکونی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران، چاپ اول.
7- کسمایی، مرتضی (1384)، پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی استان آذربایجان شرقی (اقلیم سرد)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره گ، ص 387.
8- لشکری، حسین، رضا، داوری (1383)، جهت مناسب ساختمان در استان آذربایجان غربی، مجله سپهر، شماره 49.
9- واتسون، دانلد و کنت لب (1372) طراحی اقلیمی و اصول نظری و اجرایی کاربردی انرژی در ساختمان، ترجمه وحید قبادیان و محمد فیض مهدوی، چاپ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
10- مدیری، مهدی، سمیه، ذهاب ناظوری، زهرا، علی بخشی (1391)، بررسی جهت مناسب استقرار ساختمان‌ها بر اساس تابش آفتاب و جهت باد (مطالعه موردی، شهر گرگان)، فصل‌نامه علمی – پزوهشی جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال دوم، شماره 2، صص 156-141.
 
11-Hui,S.C.M.,Chung,K.P.1997.Climatic data for building energy design in Hong Kong and mainland China. In proc ; of the CIBSE National Conference 1997 , London.
12- jahansson, E. 2006. Influenes of urban geometry on outdoor thermal comfort in a hot dry climate; A Study in Fez, Morocco. Builiding and Environment, Vol.41:1326-1338.
13- Olu Ola., O. Bogda M., Prucnal,O.2003 . Choice of thermal index for architecturaldesign w ith climate in Nigeria. Habitat international,44:63-83 .
14- Toy, S., Yilmaz, S., Yilmaz, H. 2007. Determination of bioclimatic comfort in three different Iand uses in the city of Erzurum, Turkey. Building and Environment,45:1315-1318.
15- www.avrinkhoy.blogfa.com.