نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار بخش مبانی تعلیم وتربیت، دانشکده ی علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شیراز

2 رئیس اداره پیش بینی وصدور پیش آگاهی های اقلیمی هواشناسی استان فارس

چکیده

استرس شغلی به‌عنوان یک معضل  با  هزینه‌های زیاد برای افراد، سازمان‌ها و جامعه محسوب می‌گردد. هدف از این پژوهش تعیین میزان استرس شغلی و عوامل موثر بر آن درمیان کارکنان اداره کل هواشناسی استان فار س بود. بدین منظور کلیه پرسنل اداره کل هواشناسی با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی اشپیل برگر(JSU ) مورد‌آزمون قرارگرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که  میزان استرس شغلی در‌میان پیش‌بین‌ها بیشتر از امور‌فنی و امور‌فنی بیشتر از دیدبان بود. از طرفی نتایج تحلیل‌‌رگرسیونی نیز حاکی از آن بود که از عامل سابقه‌کار، قدرت پیش‌بینی‌کنندگی منفی و معناداری در استرس‌ شغلی دارا می‌باشد و هم‌چنین مدرک‌ تحصیلی نیز، قدرت پیش‌بینی‌کنندگی مثبت و معناداری بر استرس‌ شغلی دارا می‌باشد. عواملی همچون مسئولیت کاری، شدت عوامل ‌استرس‌زا ، تکرار عوامل‌ استرس‌زا، کمبود امکانات و بودجه از مهمترین عوامل ایجاد‌کننده استرس محسوب می‌شوند

کلیدواژه‌ها

1- ابطحی، ح. 1370، مدیریت و فشارهای روانی، دانش مدیریت، ش 11، 79-70 .
2- خانه‌شناس، ف، الهیاری، ت، خلخالی، ح.1392، بررسی ارتباط عوامل استرس‌زای روانی- اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک، مجله ارگونومی، سال اول، شماره 3، 1-10.
3- رسولی، ز، 1391، بررسی استرس شغلی و فرسودگی شغلی با میزان بهره‌وری در خلبانان. مجله علوم پزشکی ارتش جمهوی اسلامی ایران، سال دهم، شماره 1، 133-137.
4-لطفی‌زاده، م، نورهسیم، الف، حبیبی، الف.1390، بررسی استرس شغلی و عوامل موثر بر آن در بین کارکنان ذوب آهن اصفهان. مجله علوم پزشکی شهرکرد، دوره 13، شماره 5، 37-45.
5. Adler R, Werner ER, Korsch B. 1980, Systematic study of four years of internship. Pediatrics;66:1000-1008.
6. Assadi, H. 2003, Evolution of job stress factors (organizational and managerial) among heads of physical education organizations, Acta. Olomuc. Gymn. 33 (1) 47-55.
7. Chan, K.B., Lai, G., Ko, Y.C., & Boey, K.W. 2000, Work stress among six professional groups: The Singapore experience. Social Science and Medicine, 50, 1415-1432.
8. Cotton, P. 1995,The assessment and management of psychological dysfunction in occupational settings. In P. Cotton (Ed.). Psychological Health in the Workplace. Melbourne: The Australian Psychological Society.
9. Cotton, P.1996, The prevention and management of sychological dysfunction in occupational settings. In P. Cotton & H. Jackson (Eds.). Early Intervention and Prevention Mental Health (pp. 247- 283). Melbourne: The Australian Psychological Society.
10. Dollard, M.1996, Work Stress: Conceptualisations and Implications for Research Methodology and Workplace Intervention. University of South Australia: Work and Stress Research Group. Psychology, 14, 40-58.
11. Greenberg, J. 1993, Comprehensive stress management. Dubuque, IA: Brown & Benchmark.
12. George, J.M.1992,The role of personality in organizational life: Issues and evidence. Journal of Management, 18, 185-213.
13. Humphrey, J.H. 1998, Job Stress. Need man Heights, MA: Allyn & Bacon.
14. Kendall, E., O’Neill ,V., Bursnall, S. 2000, Occupational Stress: Factors that Contribute to its Occurrence and Effective Management. A Report to