ارزیابی بهره‌برداری از انرژی باد در شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه زنجان

چکیده

در پژوهش حاضر، امکان‌سنجی انرژی باد در ایستگاه ‌هواشناسی ایلام که دارای داده‌های باد با دوره آماری 24 ساله (2010-1987) بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. این داده‌ها در فواصل زمانی سه ساعته و در ارتفاع 10 متری از سطح زمین اندازه‌گیری شده‌اند. ابتدا داده‌ها در نرم‌افزار اکسل مرتب شدند. برای ترسیم گلباد از نرم‌افزار Windrose  و برای محاسبه احتمال وقوع داده‌ها از توزیع احتمال ویبول استفاده شد. بدین منظور فراوانی هریک از سرعت‌های باد در ساعات مختلف استخراج شدند. سپس آزمون کای مربع بر روی اطلاعات ایستگاه‌ایلام انجام شد و ایستگاه‌هایی که داده‌های سرعت باد آن‌ها از توزیع ویبول تبعیت نمی‌کردند، حذف شدند. برای محاسبه فراسنج‌های شکل و مقیاس توزیع ویبول از روش حداقل مربعات استفاده شد. با استفاده از قانون یک هفتم، اطلاعات باد در ارتفاع 10 متری به ارتفاع 50 متری (که بیشینه ارتفاعی توربین‌های بادی است) تبدیل و خصوصیات سرعت و توان باد در این ارتفاع محاسبه شدند. نتایج این تحقیق نشان داد پتانسیل انرژی باد در ارتفاع 10 متری، 87/64 وات بر متر مربع در واحد سطح است. این مقادیر در اکثر ارتفاعات در ایستگاه‌ایلام با افزایش ارتفاع افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


1- امانی، ابوالفضل، شمعچی، حسین، بررسی انرژی باد در ایستگاه‌های حوضه ارس جنوبی، (1389)، مجله علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 29، بهار 1389، ص 26-1.
2- انتظاری، علیرضا، امیراحمدی، ابوالقاسم، عرفانی، عاطفه، برزویی، (1391)، ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در سبزوار، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان 1391، ص 46-33 .
3- جهانگیری، زهره، رحیم‌زاده، فاطمه، کمالی، غلامعلی، (1384)، محاسبه انرژی باد با استفاده از توزیع ویبول دو پارامتره، فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی جغرافیایی، سال بیستم، شماره 76.
4- جمیل، مجید، (1380)، چگالی انرژی باد، مجله نیوار، شماره 42 و 43.
5- رحیم‌زاده، فاطمه، پدرام، مژده، صداقت‌کردار، عبدا...، کمالی، غلامعلی، (1388)،  برآرورد انرژی باد در ایستگاه‌های همدید استان اصفهان، جغرافیایی و برنامه‌ریزی محیطی، سال 20، شماره پیاپی 35، شماره3، پاییز 1388، ص 172- 155.
6- رضایی، عبدالمجید، (1386)، مفاهیم آمار و اطلاعات، نشر مشهد، چاپ ششم، ص431.
7- زاهدی، مجید، برومند صلاحی، مجید جمیل، (1384)، محاسبه چگالی و توان باد به منظور استفاده از انرژی آن در اردبیل مجله پزوهش‌های جغرافیای طبیعی ص 55-41.
8- سلطانی، سیدباقر، غلامیان، سیداصغر، دستجانی فراهانی، کسری، (1389)، بررسی پتانسیل انرژی باد بندر امیرآباد به منظور امکان‌سنجی تأسیس نیروگاه بادی، نشریه انرژی ایران، دوره 13 شماره 3 پاییز 1389.
9- صلاحی، برومند (1383)، پتانسیل انرژی باد و برازش احتمالات واقعی وقوع باد استفاده از تابع توزیع چگالی احتمال ویبول در ایستگاه‎های سینوپتیک استان اردبیل، تحقیقات جغرافیایی، 72: 87-104.
10- فلاح قالهری، غلامعباس، (1393)، اصول و مبانی هواشناسی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، چاپ دوم، ص 902.
11- فلاح قالهری، غلامعباس، (1393)،آب و هوای لایه مرزی، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، چاپ اول، ص389.
12- Azad, A.K. Rasul M.G and Yusaf, T., 2014. ‘Statistical Diagnosis of the Best Weibull Methods for Wind Power Assessment for Agricultural Applications ’, Energies, 7(5), pp. 3056–3085.
13- Afungchui D.and Aban C.E., 2014. Analysis of Wind Regimes for Energy Estimation in Bamenda of the North West Region of Cameroon Based on the Weibull Distribution ’Revue des Energies Renouvelables ,. 17(.1), pp. 137 –147.
14- Al Zohbi, P. Hendrick et P. Bouillard, 2014. ‘Evaluation du Potentiel d’Energie Eo lienne au Liban’ , Revue des Energies Renouvelables , 17(.1), pp. 83 –96.
15- Eskin.N.Artar.H.Toluns.(2008) wind energy potential of Go Kc-eada Island in Turkey, Renewable and sustainable Energy Reviews Vol 12, 839-851
16- Costa Rocha, P.A. Coelho de Sousa, R. Freitas de Andr ade C.and Vieira da Silva M., 2012. Comparison of Seven Numerical Methods for Determining Weibull Parameters for Wind Energy Generation in the Northeast Region of Brazil ’, Applied Energy, 89(1), , pp. 395–400.
17- Nilesh D, Subramanyam G, Siraj A and Sethi V.K. 2010. Prediction of wind power potential by wind speed probability distribution in a hilly terrain near Bhopal, Madhya Pradesh, international Journal on Emerging Technologies 1(1), pp. 80-86.
18- Petkovic, D. Shamshirband S., Anuar N.B., Saboohi H., Abdul Wahab A.W., Protic M., Zalnezhad E.and Amin irhashemi S.M.,. 2014. An appraisal of wind speed distribution prediction by soft computing methodologies: A comparative study’, Energy Conversion and Management, 84, pp.133–139.
19- Tchinda R.and Kaptouom, E., 2003. ‘Wind Energy in Adamaoua and North Cameroon Provinces’ Energy Conversion and Management, 44(.6), pp. 845–857.
20- Walker J.F. and Jenkins, N., 1997. Wind Energy Technology", 1st Ed. Chichester John Wiley and Sons.
22- Zhou, w., Yang , H., Fang, ZH., (2006), Wind power potential and characteristics Analysis of the pearl River Delta Region, china, Renewable Energy", No. 31, pp.739-753.