نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشکده هواشناسی

چکیده

دسترسی به گزارشات روزانه بارندگی، امکان تحلیل‌های بسیاری را فراهم می‌آورد که صرفاً با استفاده از جمع‌های ده روزه و یا ماهانه قابل حصول نمی باشد. شروع بارندگی رویدادی است که برای آن در هر سال یک مقدار دیدبانی شده وجود دارد. در این بررسی تاریخ‌های شروع و خاتمه و طول دوره بارندگی با استفاده از داده‌های روزانه بارندگی ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی کرج در دوره آماری 26 ساله استخراج گردید. جهت تعیین تاریخ‌های شروع بارندگی در این ناحیه با بکار گیری سه تعریف برای شروع بارندگی، سه سری آماری بدست آمد و با اعمال یک تعریف برای خاتمه بارندگی سه سری‌ آماری دیگر نیز جهت طول دوره بارندگی ایجاد شد. نتایج آزمون بر روی کلیه سری‌ها حاکی از تصادفی بودن و برازش آنها با توزیع نرمال است. میانگین تاریخ‌های شروع بارندگی با تعاریف مذکور به ترتیب در 28 آبان، 16 آذر و 23 آذر محاسبه گردیده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، میانگین تاریخ کشت گندم پاییزه در ناحیه کرج در تاریخ 7 آبان است که امکان استفاده از بارش دریافتی با تعریف اول بیشتر از دو روش دیگر است. از طرفی محاسبه ضرایب تغییرات در هر یک از سری‌های مذکور بیانگر کمتر بودن مقدار این پارامتر در سری زمانی حاصل از تعریف اول است. میانگین طول دوره بارندگی با استفاده از تعریف اول مدت زمان طولانی‌تری در اختیار کشاورز قرار می‌دهد به طوریکه امکان وصول عملکرد بیشتر با آبیاری تکمیلی در کشت دیم فراهم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات