نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

پژوهشکده هواشناسی

چکیده

 
در این مقاله نتایج مقدماتی شبیه سازی عددی یک سامانه جوی بر روی ایران با استفاده از مدل میان مقیاس Eta ارایه و با نتایج بدست آمده از مدل MM5 مقایسه می‌شود. شایان ذکر است که مقایسه صورت گرفته همه جانبه و جامع نبوده و به هیچ وجه بیانگر نقاط قدرت و یا ضعف هیچ یک از دو مدل مذکور نمی باشد. آزمایش طراحی شده صرفاً به منظور دیدن سازگاری خروجی‌های مدل  Etaبر روی ایران هنگامیکه با مدل MM5 مقایسه می‌شود، بوده و آزمایش انجام شده فقط بر مبنای پیکربندی تقریباٌ اختیاری دو مدل صورت گرفته است. در این مطالعه موردی، یک سامانه جوی بسیار قوی که منطقه ایران را از تاریخ 25 الی 28 مارس 2003 تحت تأثیر قرار داده جهت شبیه سازی انتخاب شده و خروجی‌های اصلی دو مدل شامل میانگین فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای 500 و 850 هکتوپاسکال و بارش تجمعی با یکدیگر و همچنین با مقادیر دیدبانی شده مقایسه شده‌اند. در مجموع نتایج بدست آمده توسط مدل Eta سازگاری و مطابقت نسبتا" خوبی را با مقادیر دیدبانی شده نشان می‌دهند. نتایج شبیه سازی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 850 هکتوپاسکال توسط دو مدل به گونه رضایت بخشی با یکدیگر و همچنین با واقعیت تطبیق می‌کند. بارش تجمعی 24 ساعته پیش بینی شده با مدل MM5 نیز مطابقت خوبی با مقادیر دیدبانی شده دارد اما مدل Eta بارندگی‌های ناحیه غرب ایران را کمتر و بارندگی‌های مناطق شمال را بیشتر از مقدار واقعی پیش بینی کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات