نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاع سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این پژوهش با تهیه ماتریس همبستگی از مقادیر استاندارد شده فشار روزانه در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد، روند تغییرپذیری الگوهای فشار حاکم بر این ایستگاه در یک دوره 41 ساله، آشکارسازی شد. بر این اساس مشخص شد که الگوی فشار روزانه سال 1995 با 75% از الگوهای فشار روزانه سال های مورد مطالعه، ضریب همبستگی بالاتر از 8/0 داشته است. این همبستگی در سطح 99% اطمینان معنی دار بوده است. این ارتباط برای 25% از سال ها، ضریب پایین تر از 8/0 داشته، بطوری که حتی در برخی سال ها معنی دار نبوده است. از طرفی با صرفنظر از تغییرات کوتاه مدت برخی از سال ها، مشاهده شد که طی 41 سال مذکور، با حرکت از سال 1964 به طرف پایان دوره (تا سال 2004)، ضرایب همبستگی بین الگوهای فشار روزانه، سیر افزایشی داشته و از نظم خاصی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که الگوهای فشار حاکم بر ایستگاه، در درازمدت میل به ثبات بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات