مقاله پژوهشی
شبیه‌سازی عددی بارش و دمای جنوب شرق ایران با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

راهله مدیریان؛ ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، صفحه 7-25

چکیده
  جنوب شرق ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، قرارگرفتن در حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند و تاثیرپذیری بارش های تابستانه آن از الگوی مونسون هندوستان و عوارض متفاوت سطح زمین نظیر ساحل، خشکی و کوهستان، دارای پیچیدگی های خاص برای مدلسازی ها و صدور پیش‌بینی های اقلیمی است. لذا بکارگیری مدل های عددی برای پیش‌بینی های اقلیمی مستلزم بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی
شناسایی تیپ های همدید هوای ایستگاه خوربیابانک در طول دوره آماری(2004-1985)

حمید نظری پور؛ جواد خوشحال دستجردی

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، صفحه 28-38

چکیده
  در این پژوهش داده های چند متغیر اقلیمی شامل سمت باد، سرعت باد، دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی و فشار ایستگاه برای ساعت 9 گرینویچ و متغیرهای کمینه و بیشینه دمای هوا، مقدار بارش کلی، میزان تبخیر و ساعات آفتابی ایستگاه خوربیابانک در دوره آماری 2004-1985 بررسی شده است. از آنجایی که این یازده متغیر در دوره مورد مطالعه در 3825 روز بطورکامل وجود داشته ...  بیشتر

مقاله ترویجی
بررسی تغییرات زمانی دما و بارش در ایستگاه هواشناسی اردبیل
دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، صفحه 39-60

چکیده
  در این مقاله داده های مربوط به دما و بارش ماهانه و سالانه در یک دوره آماری 46 ساله برای ایستگاه هواشناسی اردبیل جهت مطالعه تغییرات زمانی و پیش بینی این پارامترها به کار گرفته شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل های تابع انتقال می باشد که جزء روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی است. در این مطالعه داده های دما و بارش، مدلسازی شده و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
مقایسه تطبیقی سه شاخص خشکسالی در اقلیم های مختلف ایران

اکرم هدایتی دزفولی؛ عبدالله صداقت کردار

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، صفحه 61-74

چکیده
  خشکسالی از جمله پدیده هایی است که در اقلیم های مختلف تکرار شده و اثرات آن صرفا به نواحی خشک و نیمه خشک محدود نمی شود، بلکه می تواند در نواحی مرطوب نیز رخ دهد. در ارزیابی خشکسالی، پایش خصوصیاتی از قبیل شدت، مدت و فراوانی آن ضروری به نظر می رسد. در این بررسی به منظور تحلیل خصوصیات خشکسالی از داده های مجموع بارش ماهانه ایستگاه های تهران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فشار هوا
بررسی تغییرپذیری الگوهای فشار حاکم بر ایستگاه شهرکرد با استفاده از ماتریس همبستگی

صادق کریمی خواجه لنگی؛ محمود خسروی؛ مرضیه افضلی

دوره 32، 66-67 ، مهر 1386، صفحه 75-88

چکیده
  در این پژوهش با تهیه ماتریس همبستگی از مقادیر استاندارد شده فشار روزانه در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد، روند تغییرپذیری الگوهای فشار حاکم بر این ایستگاه در یک دوره 41 ساله، آشکارسازی شد. بر این اساس مشخص شد که الگوی فشار روزانه سال 1995 با 75% از الگوهای فشار روزانه سال های مورد مطالعه، ضریب همبستگی بالاتر از 8/0 داشته است. این همبستگی در سطح ...  بیشتر