نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

در این مقاله داده های مربوط به دما و بارش ماهانه و سالانه در یک دوره آماری 46 ساله برای ایستگاه هواشناسی اردبیل جهت مطالعه تغییرات زمانی و پیش بینی این پارامترها به کار گرفته شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل های تابع انتقال می باشد که جزء روش های تجزیه و تحلیل سری های زمانی است. در این مطالعه داده های دما و بارش، مدلسازی شده و سپس تحلیل و پیش بینی انجام گرفته است. درنهایت با استفاده از آزمون روند، نتایج مورد آزمون قرار گرفته و معنی داری یا عدم معنی داری روند نوسانات دما و بارش در آن مشخص شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که میانگین دمای سالانه در این ایستگاه از روند معنی دار برخوردار نمی باشد. در زمینه بررسی روند بارندگی سالانه نیز، نتایج آزمون ها نشاندهنده روند معنی دار بوده و در این ایستگاه بارندگی روندی نزولی دارد.

کلیدواژه‌ها