نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش داده های چند متغیر اقلیمی شامل سمت باد، سرعت باد، دمای خشک، دمای تر، رطوبت نسبی و فشار ایستگاه برای ساعت 9 گرینویچ و متغیرهای کمینه و بیشینه دمای هوا، مقدار بارش کلی، میزان تبخیر و ساعات آفتابی ایستگاه خوربیابانک در دوره آماری 2004-1985 بررسی شده است. از آنجایی که این یازده متغیر در دوره مورد مطالعه در 3825 روز بطورکامل وجود داشته اند، از این رو آرایه دو بعدی 11×3825 ابتدا استاندارسازی و سپس تحلیل خوشه ای[1] انجام شد تا سرانجام سه تیپ همدید هوا در ایستگاه خوربیابانک بدست آمد. این سه تیپ بصورت بهاری-پاییزی، تابستانی گرم و خشک و زمستانی کم باران شناسایی شدند.


[1]. Cluster Analysis

کلیدواژه‌ها

موضوعات