بهبود کیفیت داده ها و خدمات هواشناسی با طراحی الگوی مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات مورد مطالعه: سازمان هواشناسی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،

3 استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش سیاست گذاری بازرگانی پردیس کیش دانشگاه تهران

10.30467/nivar.2023.433135.1278

چکیده

تولید و استفاده از داده های کامل و قابل اطمینان، اولین گام در ارائه خدمات مطلوب و مطالعات معتبر هوا و اقلیم شناسی است. داده های ناقص، خدمات و پژوهش های هواشناختی را با چالش روبرو می سازد. روش های متعددی برای بهبود و بازسازی داده ها وجود دارد که از مهم ترین آن ها، مدیریت صحیح فرآیند جمع آوری، انتقال، ذخیره سازی و استفاده از داده هاست. مهم ترین حوزه ناظر بر این موضوع، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات است. نحوه مدیریت این حوزه و هماهنگی آن با استراتژی های اصلی و سایر بخش ها، نقش بسزایی در کاهش شکاف داده ها و داده های ناکافی و بالطبع بهبود کیفیت و کمیت داده ها و اطلاعات هواشناسی و اقلیم شناسی و بهبود خدمات سازمان دارد. در این راستا شناسایی استراتژی های سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و زیرسیستم های اصلی آن برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین اجزای مختلف سازمان و نهایتا تولید و استفاده از داده های معتبر و کافی، مد نظر می باشد. در این مقاله به کمک روش تحلیل محتوا و با هدف انتزاع ابعاد مختلف کارکرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت بهینه تولید و تحلیل داده های هواشناسی، با مشارکت 20 نفر از خبرگان حوزه داده و اطلاعات سازمان هواشناسی کشور که به صورت هدفمند انتخاب شدند، به طراحی و اکتشاف مدل بر اساس دانش و تجارب ایشان با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته پرداخته شد. سپس مفاهیم اساسی و همچنین چگونگی قابلیت اطمینان در این روش مورد بررسی قرار گرفت. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها که بصورت دستی و نرم افزاری (MAXQDA10) انجام شد، تحلیل محتوای ترکیبی با رویکرد استقرایی و قیاسی است و مقبولیت و عینیت داده ها با تلفیق در جمع آوری داده ها، چندوجهی نگری، تنوع مشارکت کنندگان تحقیق، مرور و بازنگری مکرر داده ها و بازبینی مجدد آن ها صورت گرفت. یافته های نهایی تحقیق در قالب 61نشانگر، 20 مقوله و 5 مضمون شامل "سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات"، "زیرساخت و فناوری اطلاعات هواشناسی"، "مدیریت داده و اطلاعات هواشناسی"، "مدیریت خدمات هواشناسی" و "امنیت اطلاعات و ارتباطات هواشناسی" شناسایی شد و در هر کدام طبقات فرعی(مقوله/استراتژی) چهارگانه ای با کمک روش نقاط مرجع استراتژیک تعیین گردید. در انتها با بازبینی مجدد و نظر اساتید محترم دانشگاه، روابط مضامین اصلی در قالب کارکرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات هواشناسی با چهار زیرسیستم گفته شده و استراتژی های هر یک به منظور هماهنگی بیشتر در تصمیم گیری ها برای بهبود مدیریت داده و خدمات هواشناسی، ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the quality of meteorological data and services by designing the management model of information systems and information technology

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Aarabi 1
  • Tahmours Hasangholi Pourya Souri 2
  • AboAli Vedadhir 3
  • Pouria Pourgharaei 4
1 Full professor and member of the faculty of management and accounting faculty of Allameh Tabatabai University
2 Professor and member of the Faculty of Management, University of Tehran.
3 Professor and member of the Faculty of Social Sciences, University of Tehran
4 Ph.D. student of business administration, majoring in business policy, Kish campus of Tehran University
چکیده [English]

Production and use of complete and reliable data is the first step in providing optimal services and reliable weather and climatology studies. Incomplete data makes meteorological services and researches face a challenge. There are many ways to improve and restore data that one of the most important of which is the correct process management of collecting, transferring, storing and using data. The most important field that deals with this issue is the management information systems and information technology. The way of managing this area and coordinating it with the main strategies and other sectors plays a significant role in reducing the data gaps and insufficient data and also improving the quality and quantity of meteorological and climatological data and information, and improving the services of the organization. In this regard, it is considered to identify the strategies of information systems and information technology and its main subsystems to create more coordination between the various components of the organization and finally to produce and use valid and sufficient data.
In this article, in order to optimally manage the production and analysis of meteorological data, the design and exploration of the model was discussed with the in-depth and semi-structured interview method. This process was carried out with the participation of 20 data and information experts of the country's meteorological organization, who were selected purposefully and with the help of the content analysis method, with the aim of achieving various aspects of information systems and information technology function. Then the basic concepts and also the reliability of this method were studied. The method of data analysis (Manual and software with MAXQDA10) is a combined content analysis with an inductive and deductive approach, and the acceptability and objectivity of the data is done by combining data collection, multi-dimensional, diversity of research participants, frequent review and revision of data. The final findings of the research with 61indicators, 20categories and 5 themes include "information systems & information technology", "meteorological information infrastructure and technology", "meteorological data and information management", "meteorological service management" and "meteorological information and communication security" and in each of them four subclasses with the help of strategic reference points method was determined. In the end, with the re-review and opinion of respected professors of the university, the relationships of the main themes in the form of information systems and meteorological information technology with the four subsystems and the strategies of each one were drawn in order to create more coordination in decision-making to improve data management and meteorological services

کلیدواژه‌ها [English]

  • meteorological data
  • Meteorological Organization
  • Strategies of information systems and information technology
  • content analysis
  • climatology
1. Aarabi, S.M., H. Haghigh.S, 2010, Information Systems & Information Technology Strategy 2. Arghami, N.R.,N. Sanjari, A. Bozorgnia,2001, An Introduction to sample reviews, Mashhad Ferdowsi University Publisher 3. Danaeefard, H, S.M. Emami, 2007, Qualitative Research Strategies: A reflection on the theorizing of Grounded Theory 4. Farzandi, M.,H. Rezaei Pazhand, 2021, Introduction of MICE Method for Imputation Missing Meteorological Data and Comparison by Regression, Jurnal of Water and Sustainable Development 8(3):31-42 5. Garg, N. , 2023,Gratitude and work-family enrichment among Indian female workforce: exploring the mediating role of psychological capital. International Journal of Work Organization and Emotion, 13(1),1-15. 6. Harlie M., Hairul, Rajiani I., Abbas E.W. ,2019, Managing Information Systems by Integrating Information Systems Success Model & The Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology, Polish journal of Management Studies, Vol.20 No.1 7. Heydari, Sh., B. Abdi, 2016, Explaining the dimension of information systems management with the approach of strategic information technology management & presenting a model for it 8. Pashaie, S. ,M.D. Hoseini, F. Abdavi, M. Moharramzadeh,G. Dickson, 2020, Investigating the Role of Management Information Systems Technology on the Performance of Sports Organizations, Journal of Advanced Sport Technology 4(2):93- 103 9. Pourgharaei, P., 2020, Strategic Plan of Iran Meteorological Organization(2020-2024) 10. Rafii, F.,T. Kechadi, 2019, Collection of Historical Weather Data: Issues with Missing Values, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland 11. Rezaei Pazhand, H., A. Bozorgnia,2002, Nonlinear regression analysis & its applications, Mashhad Ferdowsi University Publisher 12. Saunders, B., 2017, Saturation in Qualitative Research: Exploring its conceptualization & operationalization, Quality & Quantity, 52(4) 13. Strauss, A., J. Corbin, 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc. systems success, Human Relations 52, 123–152 14. Stute, M.,M. Maass,T. Schons, M. Kaufhold,C. Reuter,M. Hollick,2020, Empirical insights for designing Information and Communication Technology for International Disaster Response, Science and Technology for Peace and Security, Technical University of Darmstadt, Germany 15. Ward, J.,J. Peppard, 2002, Strategic planning for Information Systems, 3rd edition 6. منابع 1. Aarabi, S.M., H. Haghigh.S, 2010, Information Systems & Information Technology Strategy 2. Arghami, N.R.,N. Sanjari, A. Bozorgnia,2001, An Introduction to sample reviews, Mashhad Ferdowsi University Publisher 3. Danaeefard, H, S.M. Emami, 2007, Qualitative Research Strategies: A reflection on the theorizing of Grounded Theory 4. Farzandi, M.,H. Rezaei Pazhand, 2021, Introduction of MICE Method for Imputation Missing Meteorological Data and Comparison by Regression, Jurnal of Water and Sustainable Development 8(3):31-42 5. Garg, N. , 2023,Gratitude and work-family enrichment among Indian female workforce: exploring the mediating role of psychological capital. International Journal of Work Organization and Emotion, 13(1),1-15. 6. Harlie M., Hairul, Rajiani I., Abbas E.W. ,2019, Managing Information Systems by Integrating Information Systems Success Model & The Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology, Polish journal of Management Studies, Vol.20 No.1 7. Heydari, Sh., B. Abdi, 2016, Explaining the dimension of information systems management with the approach of strategic information technology management & presenting a model for it 8. Pashaie, S. ,M.D. Hoseini, F. Abdavi, M. Moharramzadeh,G. Dickson, 2020, Investigating the Role of Management Information Systems Technology on the Performance of Sports Organizations, Journal of Advanced Sport Technology 4(2):93- 103 9. Pourgharaei, P., 2020, Strategic Plan of Iran Meteorological Organization(2020-2024) 10. Rafii, F.,T. Kechadi, 2019, Collection of Historical Weather Data: Issues with Missing Values, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland 11. Rezaei Pazhand, H., A. Bozorgnia,2002, Nonlinear regression analysis & its applications, Mashhad Ferdowsi University Publisher 12. Saunders, B., 2017, Saturation in Qualitative Research: Exploring its conceptualization & operationalization, Quality & Quantity, 52(4) 13. Strauss, A., J. Corbin, 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc. systems success, Human Relations 52, 123–152 14. Stute, M.,M. Maass,T. Schons, M. Kaufhold,C. Reuter,M. Hollick,2020, Empirical insights for designing Information and Communication Technology for International Disaster Response, Science and Technology for Peace and Security, Technical University of Darmstadt, Germany 15. Ward, J.,J. Peppard, 2002, Strategic planning for Information Systems, 3rd edition 6. منابع 1. Aarabi, S.M., H. Haghigh.S, 2010, Information Systems & Information Technology Strategy 2. Arghami, N.R.,N. Sanjari, A. Bozorgnia,2001, An Introduction to sample reviews, Mashhad Ferdowsi University Publisher 3. Danaeefard, H, S.M. Emami, 2007, Qualitative Research Strategies: A reflection on the theorizing of Grounded Theory 4. Farzandi, M.,H. Rezaei Pazhand, 2021, Introduction of MICE Method for Imputation Missing Meteorological Data and Comparison by Regression, Jurnal of Water and Sustainable Development 8(3):31-42 5. Garg, N. , 2023,Gratitude and work-family enrichment among Indian female workforce: exploring the mediating role of psychological capital. International Journal of Work Organization and Emotion, 13(1),1-15. 6. Harlie M., Hairul, Rajiani I., Abbas E.W. ,2019, Managing Information Systems by Integrating Information Systems Success Model & The Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology, Polish journal of Management Studies, Vol.20 No.1 7. Heydari, Sh., B. Abdi, 2016, Explaining the dimension of information systems management with the approach of strategic information technology management & presenting a model for it 8. Pashaie, S. ,M.D. Hoseini, F. Abdavi, M. Moharramzadeh,G. Dickson, 2020, Investigating the Role of Management Information Systems Technology on the Performance of Sports Organizations, Journal of Advanced Sport Technology 4(2):93- 103 9. Pourgharaei, P., 2020, Strategic Plan of Iran Meteorological Organization(2020-2024) 10. Rafii, F.,T. Kechadi, 2019, Collection of Historical Weather Data: Issues with Missing Values, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland 11. Rezaei Pazhand, H., A. Bozorgnia,2002, Nonlinear regression analysis & its applications, Mashhad Ferdowsi University Publisher 12. Saunders, B., 2017, Saturation in Qualitative Research: Exploring its conceptualization & operationalization, Quality & Quantity, 52(4) 13. Strauss, A., J. Corbin, 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc. systems success, Human Relations 52, 123–152 14. Stute, M.,M. Maass,T. Schons, M. Kaufhold,C. Reuter,M. Hollick,2020, Empirical insights for designing Information and Communication Technology for International Disaster Response, Science and Technology for Peace and Security, Technical University of Darmstadt, Germany 15. Ward, J.,J. Peppard, 2002, Strategic planning for Information Systems, 3rd edition 6. منابع 1. Aarabi, S.M., H. Haghigh.S, 2010, Information Systems & Information Technology Strategy 2. Arghami, N.R.,N. Sanjari, A. Bozorgnia,2001, An Introduction to sample reviews, Mashhad Ferdowsi University Publisher 3. Danaeefard, H, S.M. Emami, 2007, Qualitative Research Strategies: A reflection on the theorizing of Grounded Theory 4. Farzandi, M.,H. Rezaei Pazhand, 2021, Introduction of MICE Method for Imputation Missing Meteorological Data and Comparison by Regression, Jurnal of Water and Sustainable Development 8(3):31-42 5. Garg, N. , 2023,Gratitude and work-family enrichment among Indian female workforce: exploring the mediating role of psychological capital. International Journal of Work Organization and Emotion, 13(1),1-15. 6. Harlie M., Hairul, Rajiani I., Abbas E.W. ,2019, Managing Information Systems by Integrating Information Systems Success Model & The Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology, Polish journal of Management Studies, Vol.20 No.1 7. Heydari, Sh., B. Abdi, 2016, Explaining the dimension of information systems management with the approach of strategic information technology management & presenting a model for it 8. Pashaie, S. ,M.D. Hoseini, F. Abdavi, M. Moharramzadeh,G. Dickson, 2020, Investigating the Role of Management Information Systems Technology on the Performance of Sports Organizations, Journal of Advanced Sport Technology 4(2):93- 103 9. Pourgharaei, P., 2020, Strategic Plan of Iran Meteorological Organization(2020-2024) 10. Rafii, F.,T. Kechadi, 2019, Collection of Historical Weather Data: Issues with Missing Values, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland 11. Rezaei Pazhand, H., A. Bozorgnia,2002, Nonlinear regression analysis & its applications, Mashhad Ferdowsi University Publisher 12. Saunders, B., 2017, Saturation in Qualitative Research: Exploring its conceptualization & operationalization, Quality & Quantity, 52(4) 13. Strauss, A., J. Corbin, 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc. systems success, Human Relations 52, 123–152 14. Stute, M.,M. Maass,T. Schons, M. Kaufhold,C. Reuter,M. Hollick,2020, Empirical insights for designing Information and Communication Technology for International Disaster Response, Science and Technology for Peace and Security, Technical University of Darmstadt, Germany 15. Ward, J.,J. Peppard, 2002, Strategic planning for Information Systems, 3rd edition 6. منابع 1. Aarabi, S.M., H. Haghigh.S, 2010, Information Systems & Information Technology Strategy 2. Arghami, N.R.,N. Sanjari, A. Bozorgnia,2001, An Introduction to sample reviews, Mashhad Ferdowsi University Publisher 3. Danaeefard, H, S.M. Emami, 2007, Qualitative Research Strategies: A reflection on the theorizing of Grounded Theory 4. Farzandi, M.,H. Rezaei Pazhand, 2021, Introduction of MICE Method for Imputation Missing Meteorological Data and Comparison by Regression, Jurnal of Water and Sustainable Development 8(3):31-42 5. Garg, N. , 2023,Gratitude and work-family enrichment among Indian female workforce: exploring the mediating role of psychological capital. International Journal of Work Organization and Emotion, 13(1),1-15. 6. Harlie M., Hairul, Rajiani I., Abbas E.W. ,2019, Managing Information Systems by Integrating Information Systems Success Model & The Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology, Polish journal of Management Studies, Vol.20 No.1 7. Heydari, Sh., B. Abdi, 2016, Explaining the dimension of information systems management with the approach of strategic information technology management & presenting a model for it 8. Pashaie, S. ,M.D. Hoseini, F. Abdavi, M. Moharramzadeh,G. Dickson, 2020, Investigating the Role of Management Information Systems Technology on the Performance of Sports Organizations, Journal of Advanced Sport Technology 4(2):93- 103 9. Pourgharaei, P., 2020, Strategic Plan of Iran Meteorological Organization(2020-2024) 10. Rafii, F.,T. Kechadi, 2019, Collection of Historical Weather Data: Issues with Missing Values, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland 11. Rezaei Pazhand, H., A. Bozorgnia,2002, Nonlinear regression analysis & its applications, Mashhad Ferdowsi University Publisher 12. Saunders, B., 2017, Saturation in Qualitative Research: Exploring its conceptualization & operationalization, Quality & Quantity, 52(4) 13. Strauss, A., J. Corbin, 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc. systems success, Human Relations 52, 123–152 14. Stute, M.,M. Maass,T. Schons, M. Kaufhold,C. Reuter,M. Hollick,2020, Empirical insights for designing Information and Communication Technology for International Disaster Response, Science and Technology for Peace and Security, Technical University of Darmstadt, Germany 15. Ward, J.,J. Peppard, 2002, Strategic planning for Information Systems, 3rd edition 6. منابع 1. Aarabi, S.M., H. Haghigh.S, 2010, Information Systems & Information Technology Strategy 2. Arghami, N.R.,N. Sanjari, A. Bozorgnia,2001, An Introduction to sample reviews, Mashhad Ferdowsi University Publisher 3. Danaeefard, H, S.M. Emami, 2007, Qualitative Research Strategies: A reflection on the theorizing of Grounded Theory 4. Farzandi, M.,H. Rezaei Pazhand, 2021, Introduction of MICE Method for Imputation Missing Meteorological Data and Comparison by Regression, Jurnal of Water and Sustainable Development 8(3):31-42 5. Garg, N. , 2023,Gratitude and work-family enrichment among Indian female workforce: exploring the mediating role of psychological capital. International Journal of Work Organization and Emotion, 13(1),1-15. 6. Harlie M., Hairul, Rajiani I., Abbas E.W. ,2019, Managing Information Systems by Integrating Information Systems Success Model & The Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology, Polish journal of Management Studies, Vol.20 No.1 7. Heydari, Sh., B. Abdi, 2016, Explaining the dimension of information systems management with the approach of strategic information technology management & presenting a model for it 8. Pashaie, S. ,M.D. Hoseini, F. Abdavi, M. Moharramzadeh,G. Dickson, 2020, Investigating the Role of Management Information Systems Technology on the Performance of Sports Organizations, Journal of Advanced Sport Technology 4(2):93- 103 9. Pourgharaei, P., 2020, Strategic Plan of Iran Meteorological Organization(2020-2024) 10. Rafii, F.,T. Kechadi, 2019, Collection of Historical Weather Data: Issues with Missing Values, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland 11. Rezaei Pazhand, H., A. Bozorgnia,2002, Nonlinear regression analysis & its applications, Mashhad Ferdowsi University Publisher 12. Saunders, B., 2017, Saturation in Qualitative Research: Exploring its conceptualization & operationalization, Quality & Quantity, 52(4) 13. Strauss, A., J. Corbin, 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc. systems success, Human Relations 52, 123–152 14. Stute, M.,M. Maass,T. Schons, M. Kaufhold,C. Reuter,M. Hollick,2020, Empirical insights for designing Information and Communication Technology for International Disaster Response, Science and Technology for Peace and Security, Technical University of Darmstadt, Germany 15. Ward, J.,J. Peppard, 2002, Strategic planning for Information Systems, 3rd edition 6. منابع 1. Aarabi, S.M., H. Haghigh.S, 2010, Information Systems & Information Technology Strategy 2. Arghami, N.R.,N. Sanjari, A. Bozorgnia,2001, An Introduction to sample reviews, Mashhad Ferdowsi University Publisher 3. Danaeefard, H, S.M. Emami, 2007, Qualitative Research Strategies: A reflection on the theorizing of Grounded Theory 4. Farzandi, M.,H. Rezaei Pazhand, 2021, Introduction of MICE Method for Imputation Missing Meteorological Data and Comparison by Regression, Jurnal of Water and Sustainable Development 8(3):31-42 5. Garg, N. , 2023,Gratitude and work-family enrichment among Indian female workforce: exploring the mediating role of psychological capital. International Journal of Work Organization and Emotion, 13(1),1-15. 6. Harlie M., Hairul, Rajiani I., Abbas E.W. ,2019, Managing Information Systems by Integrating Information Systems Success Model & The Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology, Polish journal of Management Studies, Vol.20 No.1 7. Heydari, Sh., B. Abdi, 2016, Explaining the dimension of information systems management with the approach of strategic information technology management & presenting a model for it 8. Pashaie, S. ,M.D. Hoseini, F. Abdavi, M. Moharramzadeh,G. Dickson, 2020, Investigating the Role of Management Information Systems Technology on the Performance of Sports Organizations, Journal of Advanced Sport Technology 4(2):93- 103 9. Pourgharaei, P., 2020, Strategic Plan of Iran Meteorological Organization(2020-2024) 10. Rafii, F.,T. Kechadi, 2019, Collection of Historical Weather Data: Issues with Missing Values, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland 11. Rezaei Pazhand, H., A. Bozorgnia,2002, Nonlinear regression analysis & its applications, Mashhad Ferdowsi University Publisher 12. Saunders, B., 2017, Saturation in Qualitative Research: Exploring its conceptualization & operationalization, Quality & Quantity, 52(4) 13. Strauss, A., J. Corbin, 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc. systems success, Human Relations 52, 123–152 14. Stute, M.,M. Maass,T. Schons, M. Kaufhold,C. Reuter,M. Hollick,2020, Empirical insights for designing Information and Communication Technology for International Disaster Response, Science and Technology for Peace and Security, Technical University of Darmstadt, Germany 15. Ward, J.,J. Peppard, 2002, Strategic planning for Information Systems, 3rd edition 6. منابع 1. Aarabi, S.M., H. Haghigh.S, 2010, Information Systems & Information Technology Strategy 2. Arghami, N.R.,N. Sanjari, A. Bozorgnia,2001, An Introduction to sample reviews, Mashhad Ferdowsi University Publisher 3. Danaeefard, H, S.M. Emami, 2007, Qualitative Research Strategies: A reflection on the theorizing of Grounded Theory 4. Farzandi, M.,H. Rezaei Pazhand, 2021, Introduction of MICE Method for Imputation Missing Meteorological Data and Comparison by Regression, Jurnal of Water and Sustainable Development 8(3):31-42 5. Garg, N. , 2023,Gratitude and work-family enrichment among Indian female workforce: exploring the mediating role of psychological capital. International Journal of Work Organization and Emotion, 13(1),1-15. 6. Harlie M., Hairul, Rajiani I., Abbas E.W. ,2019, Managing Information Systems by Integrating Information Systems Success Model & The Unified Theory of Acceptance & Usage of Technology, Polish journal of Management Studies, Vol.20 No.1 7. Heydari, Sh., B. Abdi, 2016, Explaining the dimension of information systems management with the approach of strategic information technology management & presenting a model for it 8. Pashaie, S. ,M.D. Hoseini, F. Abdavi, M. Moharramzadeh,G. Dickson, 2020, Investigating the Role of Management Information Systems Technology on the Performance of Sports Organizations, Journal of Advanced Sport Technology 4(2):93- 103 9. Pourgharaei, P., 2020, Strategic Plan of Iran Meteorological Organization(2020-2024) 10. Rafii, F.,T. Kechadi, 2019, Collection of Historical Weather Data: Issues with Missing Values, University College Dublin Belfield, Dublin 4, Ireland 11. Rezaei Pazhand, H., A. Bozorgnia,2002, Nonlinear regression analysis & its applications, Mashhad Ferdowsi University Publisher 12. Saunders, B., 2017, Saturation in Qualitative Research: Exploring its conceptualization & operationalization, Quality & Quantity, 52(4) 13. Strauss, A., J. Corbin, 1998, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc. systems success, Human Relations 52, 123–152 14. Stute, M.,M. Maass,T. Schons, M. Kaufhold,C. Reuter,M. Hollick,2020, Empirical insights for designing Information and Communication Technology for International Disaster Response, Science and Technology for Peace and Security, Technical University of Darmstadt, Germany 15. Ward, J.,J. Peppard, 2002, Strategic planning for Information Systems, 3rd edition