نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع

2 استادیار دانشگاه فردوسی

3 رئیس اداره تحقیقات هواشناسی و کشاورزی خراسان رضوی

کلیدواژه‌ها