نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

3 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

4 کارشناس اداره هواشناسی استان گلستان

کلیدواژه‌ها