نویسنده

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

سامانه های کم فشاری که منطقه ایران را متاثر می سازند اغلب اوقات در ناحیه مدیترانه شکل می گیرند، لذا این مقاله سعی دارد که سازوکار پدیده چرخندزایی در منطقه دریای مدیترانه را از نظر سینوپتیکی و دینامیکی بررسی کند. بررسی ها نشان می دهند که دریای مدیترانه به واسطه پستی و بلندی سواحل خود از ویژگی های خاصی برخوردار است و می تواند هر توده هوایی را به توده هوای مدیترانه‌ای تعدیل کند. از اینرو، در این مقاله موقعیت‌ جغرافیایی‌ دریایمدیترانه‌ از نظرپستی و بلندی، بادهای محلی منطقه مدیترانه، چرخندزایی‌ در مدیترانه‌ و تئوری‌ چرخندزایی‌ به تفصیل بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها