دسته منحنی های IDF به‌روز شده مشهد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تخمین شدت بارندگی برای یک مدت مشخص در یک دوره بازگشت مورد نظر از نیازهای اساسی عملیات مهندسی عمران در زمینه آب است. از این میان می توان به طرح های زهکشی، آبخیزداری، سدسازی، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی در شهرها اشاره کرد. قدیمی ترین ایستگاه های بارانسنج ثبات در مشهد در فرودگاه مستقر است و تحت نظارت هواشناسی استان خراسان رضوی می باشد. این ایستگاه از سال 1969 مجهز به باران نگار شده و از نظر
طبقه بندی جزو ایستگاه های سینوپتیک محسوب می شود. دسته منحنی های شدت-مدت-فراوانی این ایستگاه براساس اطلاعات سال های 1969 لغایت 1993 و با تابع توزیع احتمال گامای دو پارامتری انجام شده است.
باران نمودهای ایستگاه در سال های 1994 تا 2006 رقومی گردید و دسته منحنی های به روز شده شدت-مدت-فراوانی این ایستگاه بدست آمد. تابع توزیع احتمال گامبل تطابق بهتری با داده ها داشت. نتایج نشان داد که تفاوت اندکی بین شدت های باران در مقایسه با بررسی پیشین (طول دوره آماری 1969-1993) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها