نویسنده

پژوهشکده هواشناسی و علو جو

چکیده

از آنجایی که شناخت مبانی فیزیکی بارورسازی ابرها یکی از ضروری ترین مولفه های لازم در پژوهش موفق تعدیل آب و هوا به شمار می آید، لذا در این مقاله‌ به ارایه مبانی و مفاهیم  فیزیکی مرتبط با بارورسازی ابرهای اَبَرسرد پرداخته شده است. در این راستا ابتدا فرآیند بارش در ابرهای سرد و علل فرآیندهای متفاوت توسعه بارندگی در آنها مرور شده سپس ارزیابی فرآیند تعدیل آب و هوا بحث گردیده و در بخش دیگر مدل های مفهومی بارورسازی استاتیکی و دینامیکی تشریح و در انتها فرآیند خردفیزیکی در بارورسازی ابر اَبَرسرد با استفاده از دی اکسیدکربن مایع (LC) ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها