طبقه بندی اقلیمی استان خوزستان بر اساس روش لیتن اسکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.30467/nivar.2022.273051.1181

چکیده

اجرای توسعه پایدار مناطق نیازمند برنامه‌ریزی دقیق بر اساس استعدادها و محدودیت‌های منابع است و اقلیم هر منطقه از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده توان توسعه محل می‌باشد. در این راستا ویژگی‌های اقلیمی و عناصر غالب آن که در پراکندگی و شکل‌گیری پدیده‌های حیاتی (نبات، حیوان، انسان) نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند، به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای طبیعی-محیطی ارزیابی می‌شوند. چنانچه تضمین توفیق کامل غالب برنامه‌ریزی‌های توسعه کشاورزی، صنعت، پروژه‌های آبیاری، حمل و نقل، بهداشت و غیره هنگامی بدست می‌آید که با شناخت اقلیم و استفاده از پتانسیل‌های گوناگون آن همراه باشد. هدف از انجام این پژوهش طبقه‌بندی اقلیمی استان خوزستان بر اساس روش لیتن‌اسکی می‌باشد. در روش لیتن‌اسکی سه عنصر اولیه دما، بارش و ضریب بری استفاده می‌شود. این روش برای جامعیت طبقه‌بندی از شاخص‌های کمکی استفاده می‌کند که شامل سه شاخص انطباق، تداوم فصل خشک و وضعیت تابش خورشید می‌باشد.
برای محاسبه شاخص داده‌های هواشناسی شامل بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و رطوبت نسبی 13 ایستگاه هواشناسی شامل شهرستان‌های اهواز، ایذه، اندیمشک، ماهشهر، بهبهان، دزفول، آزادگان، رامهرمز، شوشتر، مسجدسلیمان، امیدیه، شادگان و شوش در طی سالهای 1370 تا 1397 جمع‌آوری گردید. برای محاسبه و تحلیل شاخص‌ها از دو نرم‌افزار Excel و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد که وضعیت اقلیمی شهرستانهای خوزستان بر اساس ضریب بری شاخص لیتین اسکی به 4 گروه تفکیک شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatic Zoning of Khuzestan province based on Litten ski Method

نویسندگان [English]

  • seyede lale sadatasl 1
  • Gholamreza Yavari 2
  • Farid Ejlali 2
1 PhD student, Department of Agriculture, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Implementing sustainable development of regions requires careful planning based on talents and resource constraints, and the climate of each region is one of the most important factors determining the development potential of the place. In this regard, climatic characteristics and its dominant elements that play a decisive role in the dispersal and formation of vital phenomena (plants, animals, humans) are considered as one of the most important natural-environmental factors. If the guarantee of complete success of most agricultural development plans, industry, irrigation projects, transportation, health, etc. is achieved when it is accompanied by knowledge of the climate and the use of its various potentials. The purpose of this study is to classify the climate of Khuzestan province based on litany-skiing method. The litany-skiing method uses the three basic elements of temperature, precipitation and coefficient. This method uses auxiliary indicators for comprehensive classification, which include three indicators of compliance, dry season duration and solar radiation status.
To calculate meteorological data index including precipitation, minimum temperature, maximum temperature and relative humidity of 13 meteorological stations including Ahvaz, Izeh, Andimeshk, Mahshahr, Behbahan, Dezful, Azadegan, Ramhormoz, Shushtar, Masjed Soleiman, Omidieh, Shadegan and Shousha during 1991. Collected until 1397. Excel and SPSS software were used to calculate and analyze the indicators. The results showed that the climatic situation of Khuzestan cities was divided into 4 groups based on the coefficient of lithium ski index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Climate Zoning
  • Khuzestan Province
  • Ski Litner
  • Temperature
  • Precipitation
ذرافشان دریاسری، م.، م.مفتاح‌هلقی، خ. قربانی و ن. قهرمان، 1394، مطالعه تطبیقی پهنه‌های اقلیمی استان گلستان تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم، نشریه پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، جلد بیست و دوم، شماره پنجم، سال 1394. پرون.ص.، غ. یاوری، م. رضازاده، 1398، طبقه‌بندی اقلیمی استان هرمزگان بر اساس روش لیتن اسکی، نشریه جغرافیای طبیعی، سال دوازدهم، شماره 46، صفحات 45 تا 59. حاتمی بیگلو، خ.ک.، ر.مستمند و ک.الف. زارع، 1390، پهنه‌بندی اقلیمی استان فارس، رشد آموزش جغرافیا، 25 (4)، 46-51. داودی، م.، ن. بای، و الف. ابراهیمی، (1393)، طبقه‌بندی اقلیمی استان مازندران بر اساس روش لیتین‌اسکی، فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، دوره22 ، شماره 88، صفحات 100 تا 105. رئیسی دهکردی، الف.، 1396، بررسی جایگاه حیاط در معماری اقلیمی بناهای مسکونی شهری با تأکید بر اقلیم سرد و خشک ایران، فصلنامه مدیریت شهری. شماره 48، پاییز 96. کیخسروی، ق.، 1394، طبقه‌بندی اقلیمی شمال شرق و شرق ایران به روش لیتنن‌اسکی در جهت برنامه‌ریزی محیطی، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی محیط‌زیست، سال 1394. گل کار حمزیی یزد، ح.، م. رضایی و م. طاوسی، 1395، پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی با نرم افزار GLS، نشریه حفاظت منابع آب و خاک.دوره 6، شماره ، صفحات 47 تا 59. گودرزی، م.، 1395، آینده‌نگری و ارزیابی تأثیرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قره سو. علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، دوره 10، شماره 34. نیکمقدم، ن.، س.م. مفیدی شمیرانی وم. طاهباز، 1394، مقایسه تحلیلی پهنه بندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن- تراورتا و معیارهای آسایش گیونی، معماری و شهرسازی آرمان شهر، شماره 15، صفحات 119 تا 130. هدایتی دزفولی، الف. و ر. کاکاوند، 1391، پهنه‌بندی اقلیمی استان قزوین، مجله علمی و فنی نیوار، شماره76، 77. بهار و تابستان 1391.(دو فصلنامه). Abbasi,F., S. Bazgeer, P. Rezazadeh Kalehbasti, E.Asadi Oskouei, M. Haghighat & P. Rezazadeh Kalebasti,2022, New Climatic Zones in Iran: A Comparative Study of Different Empirical Methods and Clustering Technique, Theoretical and Applied Climatology vol. 147, PP.47–61 . Asadi Oskouei, E., B. Delsouz Khaki , S. Kouzegaran , M. Navidi , M. Haghighatd , N. Davatgar & E. Lopez-Baeza,2022, Mapping Climate Zones of Iran Using Hybrid Interpolation Methods,Remote Sensing, Vol. 14, No. 2632, PP. 1-20. Ben Zaied, Y. 2013. Long runversus short run avalisis of climet change impacts on agrculture. Dayan U.,A. Tubi,I. Levy, 2012, On The Importance Of Synoptic Classification Methods With Respect To Environmental Phenomena. Int. J. Collimator. NO.32, PP. 681–694. IPCC, 2013, Summary for policymakers. Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker ,T.F., Qin, D., Plattner, G.K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung, J., Nauels, A ,.Xia, Y., Bex, V. Midgley, P.M. (Eds.)] Cambridge University Press ,Cambridge, United Kingdom and New York. Isah, Y., 2013, Green House Gases, Climate Change and Enviromental Conservation for Sustainable Development. Department of Chemistry, Federal College of Education, Okene, Kogi State, Nigeria. Khatibi, R., & Saberi.M., 2020, Bio-climatic classification of Iran by multivariate statistical methods, Research Article, Published: 13. Kottek, M.,J. Grieser, CH. Beck, B. Rudolf, & F.Rubel, 2006, World Map Of The Koppen-Geiger Climate Classification Updated, Meteorologische Zeitschrift, Vol. 15, No. 3, PP. 259-263. Jayatilleke, S., and C.Yiyong, 2014, The impact of climate change on food crop productivity, food prices and food security in South Asia Economic Analysis and Policy, VoL. 44, No.4, PP. 451–465. Marshall, N., 2010, Understanding social resilience to climate variability in primary enterprises and industries. Global Environmental Change 20. PP.36–43. www.elsevier.com/locate/gloenvcha. Nodej, T., & M. Rezazadeh, 2018, he spatial distribution of critical wind erosion centers according to the dust event in Hormozgan province (south of Iran). Catena, NO. 167,PP. 340-352. Oliveria Aparecido, L., E. Souza Rolim, G., Richetti, J., Souza,. & J.A. Johann, 2016, Koppen, Thornthwaite and Camargo climate classifications for climatic zoning in the State of Parana. Singh, V. Sh.,Pandey, D.N.,Gupta, & N.Ravindranath, 2010, Climate Change Impacts,Mitigation and Adaptation : Science for Generating Policy Options in Rajasthan, India. Rajasthan State Pollution Control Board Jaipur, Rajasthan, India. www.rpcb.nic.in Yu, G., Z. Schwartz, J. Walsh,2011, A Weather- Resoling Index For Assessing The Impact Of Climate Change On Tourism Related Climate Resources. Climatic Change,NO. 95, PP.55-65. Zhao, C., W.Wang, And W.Xing, 2012, Regional Analysis Of Extreme Temperature Indices For The Haihe River Basin From 1960 To 2009. International Conference On Modern Hydraulic Engineering. NO.28 , PP. 604-607. Zheng, J., Y. Yin, , B.Li, 2010, A new scheme for climate regionalization in China, Acta Geographica SinicaVol. 65, PP. 3-13.