نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - پیش‌بین مسئول هواشناسی خراسان شمالی، دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 رییس اداره پیش‌بینی

چکیده

امروزه ریزگردها به عنوان یکی از پدیده‌های نوظهور و تاثیرگذار در زندگی بشر می‌باشند و بررسی و شناخت آن بسیار حائز اهمیت است. همچنین نقش شرایط آب و هوایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان غیر قابل چشم پوشی است. اگرچه گرد و غبار در خراسان شمالی یک پدیده دائمی نیست اما همین مساله باعث می‌شود که وقوع آن بیشتر جلب توجه نماید و نیاز است با بررسی و شناخت آن شرایط پیش‌آگاهی این پدیده فراهم گردد تا بتوان بهتر آن را مدیریت نمود. این مطالعه با استفاده از داده‌های ایستگاه سینوپتیک بجنورد، نقشه‌های سطوح مختلف جو (سطح زمین، 500 هکتوپاسکال، 850 هکتوپاسکال)، داده‌ها و خروجی‌های سودار برای بررسی پدیده گرد و غبار در بجنورد در سال‌های 2011 تا 2012 انجام شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که الگوهای فشار نقش مهمی در شکل‌گیری این پدیده ایجاد می‌کنند. گرادیان فشار و همگرایی که در زمان استقرار کم‌فشار در سطح زمین ایجاد می‌شود سبب وزش باد شدید گردیده و باعث می‌شود گرد و غبار موجود در محیط در اثر همگرایی و صعود ناشی از وجود کم‌فشار به سطوح فوقانی جو کشیده شود و باعث کاهش دید و کیفیت هوا در بجنورد طی زمان وقوع این پدیده گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on dust storms in Bojnord by SODAR

نویسندگان [English]

  • ali elahi 1
  • mehre hashemi 2

چکیده [English]

Today, dust phenomenon is a new problem that affects on human life.  However, the weather conditions in major planning decisions are common. Although dust in North KHorasan is a occasionally phenomenon, but it can lead to more attention. Therefore, it should be considered for the recognition and management. In this study, synoptic data of Bojnord, maps of different levels, climate data and SODAR output directed to investigate the dust phenomenon occurred in Bojnord. Studies demonstrate that pressure patterns play an important role in this area in the formation of dust. The convergence due to pressure gradient and low pressure make a strong wind near the ground. This causes dust spread in different layer and environment that the result is reduced visibility and air quality. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dust
  • Sodar
  • Synoptic Analysis
  • Bojnord
1- Comrie, AC. 1994. A synoptic climatology of rural ozone pollution at three forest sites in Pennsylvania. Atmospheric Environment; 28; 1601-1614.
2- Comrie, AC. and B. Yarnal, 1992. Relationships between synoptic scale atmospheric circulation and ozone concentrations in Metropolitan Pittsburg, Pennsylvania, Atmospheric Environment; 26: 306-312.
3- Dorling, SR. and TD. Davies, 1995. Extending cluster analysis - synoptic meteorology links to characterise chemical climates at six northwest European-monitoring stations. Atmospheric Environment; 29: 159-167.
4- Kassomenos, P. A., Flocas, H. A., Lykoudis, S., and Skouloudis, A. 1998. Spatial and temporal characteristics of the relationship between air quality status and meso scale circulation over an urban Mediterranean basin. The science of the total environment; 217: 37-57.
5- Khoshhal, J., Mousavi, S. H., Kashki, A. 2012. GEP Journal Synoptic analysis of Ilam dust storms (1987 - 2005), Geography and Environmental Planning Journal 23rd Year, vol. 46, No.2.
6- Novlan, D. J., Hardiman, M., Gill, T. E. 2007. A synoptic climatology of blowing dust events in El Paso, Texas from 1932-2005. 16th Conf. on Appl. Climatology, Amer. Meteor. Soc., J3.12.
7- Omidvar, K., Khosravi, Y. 2012. Synoptic Survey and Analysis of Sand Storms in Yazd-Ardakan Plain, World Applied Sciences Journal 19 (2): 198-204.
8- Tao, G., Yongfu, X., Yuhua, B., Xiao, Y.2006. Synoptic characteristics of dust storms observed in Inner Mongolia and their influence on the downwind area (the Beijing–Tianjin Region), Meteorol. Appl. 13: 393–403.
9- Zolfaghari, H., Masoumpour  Samakosh, J., Shaygan Mehr, Sh., Ahmdi, M. 2011. A Synoptic investigation of dust storms in Western regions of Iran during 2005- 2010 (A Case Study of Widespread Wave in July 2009), Geography and Environmental Planning Journal 22th Year, vol. 43, No.3.
10- Yarnal, B. 1993. Synoptic climatology in environmental analysis. Belhaven / CRC press, London.