واسنجی و ارزیابی سه روش تجربی برآورد تبخیرتعرق مرجع در برخی از شهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

 آگاهی از نیاز آبی گیاه یکی از ملاحظات مهم در اصلاح بهره‌وری آب در کشاورزی فاریاب است. بنابراین، برآورد دقیق تبخیرتعرق مرجع از مهم‌ترین عوامل ارتقاء مدیریت آب است. روش پنمن مانتیس فائو بعنوان فرمول استاندارد برآورد تبخیرتعرق مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی این روش دارای محاسبات طولانی و پیچیده بوده و نیاز به اطلاعات زیادی دارد. با توجه به عدم برداشت برخی از اطلاعات مورد نیاز این روش در تمام مناطق، استخراج معادلات منطقه‌ای مناسب برای محاسبه تبخیرتعرق با تکیه بر حداقل داده‌های هواشناسی ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور، سه معادله تجربی بلانی کریدل اصلاحی، هارگریوز و تورنت وایت انتخاب و بر اساس معادله پنمن مانتیس فائو برای پنج اقلیم مختلف و به دو روش رگرسیون خطی و بهینه‌سازی غیرخطی واسنجی شد. داده‌های مربوط به یک دوره 10 ساله برای ایستگاه‌ها استخراج و به دو گروه 5 سال اول و 5 سال دوم تقسیم شدند. با داده‌های 5 سال اول معادلات واسنجی‌شده و ارزیابی معادلات با استفاده اطلاعات 5 سال دوم و توسط معیارهای آزمون F و ریشه میانگین مربعات خطای نسبی (RRMSE) انجام شد که در آن مشخص شد واسنجی به روش رگرسیون خطی دارای خطای نسبی کمتری بود. همچنین نتایج بیان می‌دارد در شرایطی که در اقلیم‌های مورد مطالعه به دلیل عدم دسترسی به داده‌های مورد نیاز، برآورد تبخیرتعرق مرجع از روش پنمن مانتیس فائو ممکن نباشد، با بهره‌گیری از معادلات واسنجی شده می‌توان به برآوردهای مشابه از نظر آماری با روش پنمن مانتیس فائو دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‌‌Calibration and evaluation of three empirical methods for estimating reference evapotranspiration in deferent climates of Iran

نویسندگان [English]

  • parisa pashakhah 1
  • nader pirmoradiyan 2
  • nima khazdouz 1
  • mohammad moshfegh 1
چکیده [English]

The knowledge of crop water requirements is an important practical consideration to improve water use efficiency in irrigated agriculture. Therefore, accurate estimation of reference evapotranspiration is an important factor in efficient water management. FAO Penman-Monteith method is used as the standard method to estimate evapotranspiration. But its calculation is long and complicated and requires a lot of climatic data. Due to the lack of information needed for this method in all areas, derived equation for the calculation regional evapotranspiration based on minimum meteorological data is necessary. For this purpose, three modified empirical equations (Blaney-Criddle, Hargreaves and Thornthwaite) were selected and calibrated based on FAO Penman-Monteith equation for five different climates using linear regression and nonlinear optimization. It was considered a 10-year period monthly data for selected stations and it was divided into two groups: first 5 years and second 5 years. Equations were calibrated with data from the first 5 years and they were evaluated using data from the second 5 years through F-test and relative root mean square error (RRMSE) criteria. Results indicated that if estimation of evapotranspiration using FAO Penman-Monteith method is not possible due to lack of required data, calibrated equations can be used to obtain similar results to FAO Penman-Monteith method estimations.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reference Evapotranspiration
  • FAO Penman-Monteith
  • Hargreaves
  • Blaney-Criddle
  • Thornthwaite
 
منابع
1-   Ahmadi, S. H., &Fooladmand, H. R. 2008. Spatially distributed monthly reference evapotranspiration derived from the calibration of Thornthait equation: a cas study, south of iran. Irrigation Science, 26(4), 303-312.
2-   Allen, R.G.,Pereira, L.S., Raes, D., Smith, M., 1998. Crop evapotranspiration:guidelines for computing crop requirement. Irrigation and Drainage Paper.No.56, FAO, Rome, Italy, 300 pp.
3-   Blaney, H.F., Crridle, W,D., 1950. Determining water requerments in irrigated areas from climatologically and irrigation data. USDA, SCS. SCS-TP-96, 48.