مقاله پژوهشی
راستی آزمایی برونداد مدل WRF برای بارندگی بر روی کشور ایران در دوره فوریه تا انتهای می سال 2009

زینب ذاکری؛ مجید آزادی؛ فاطمه صحرائیان

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، صفحه 3-10

چکیده
  در این مطالعه برونداد مدل WRF[1] برای پیش‌بینی بارش در مناطق مختلف کشور در بازه زمانی ابتدای فوریه تا انتهای می سال 2009 میلادی برای پیش‌بینی‌های 42، 66 و90 ساعته مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور برونداد بارندگی تجمعی مدل WRF در دوره زمانی مذکور با مقادیر متناظر دیدبانی یعنی بارندگی تجمعی 24ساعته در336 ایستگاه هواشناسی همدیدی در سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی تجاری‌سازی خدمات و محصولات هواشناسی ایران با مقایسه سه آژانس هواشناسی استرالیا، نیوزیلند و امریکا

علی اصغر پورعزّت؛ طهمورث حسن قلی پور؛ فاطمه حسین علی طهرانی

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، صفحه 11-28

چکیده
  تجاری‌سازی در سازمان‌های دولتی ایران خود به تنهایی، یک مقوله بحث برانگیز و پرچالش بوده و این چالش زمانی بیشتر می‌شود که خدمات و محصول سازمان‌ها دانش و خرد بوده و تعیین جایگاه و ارزش این محصولات با استفاده از مکانیسم بازار، راهکار وگزینه‌ای مهم برای بقا و ارتقا آنها باشد. به منظور رفع کمبود منابع مالی، جلوگیری از اضمحلال دانش، تشویق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روند تغییرات بیشینه و کمینه دمای فصلی و سالانه استان فارس با استفاده از روش‌های ناپارامتری

تقی طاوسی؛ زینب رخشانی؛ فاطمه فیروزی

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، صفحه 29-38

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی روند تغییرپذیری بیشینه و کمینه دماهای فصلی و سالانه تعدادی از ایستگاه‌های استان فارس با استفاده از روش‌های آماری می‌باشد. بدین منظور دو آزمون "من- کندال" و "سنس استیمیتور" که از متداول‌ترین روش‌های ناپارامتری به شمار می‌روند برای تحلیل روند داده‌های دما در مقیاس‌های فصلی و سالانه بکار گرفته شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واسنجی و ارزیابی سه روش تجربی برآورد تبخیرتعرق مرجع در برخی از شهرهای ایران

پریسا پاشاخواه؛ نادر پیرمرادیان؛ نیما خزدوز؛ محمد مشفق

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، صفحه 39-50

چکیده
   آگاهی از نیاز آبی گیاه یکی از ملاحظات مهم در اصلاح بهره‌وری آب در کشاورزی فاریاب است. بنابراین، برآورد دقیق تبخیرتعرق مرجع از مهم‌ترین عوامل ارتقاء مدیریت آب است. روش پنمن مانتیس فائو بعنوان فرمول استاندارد برآورد تبخیرتعرق مرجع مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی این روش دارای محاسبات طولانی و پیچیده بوده و نیاز به اطلاعات زیادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تطبیقی روند برف و سری‌های دمایی در شهرستان کوهرنگ

هوشمند عطایی؛ راضیه فنایی؛ زهرا لله گانی

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، صفحه 51-62

چکیده
  از آنجا که تغییرات فصلی سطح پوشش برف در مناطق کوهستانی به عنوان یک عامل مهم اقتصادی بیان می‌شود؛ در پژوهش حاضر روند ارتفاع برف و سری‌های دمایی (متوسط دما، دمای کمینه و کمینه مطلق دما) ایستگاه کوهرنگ در مقیاس سالانه و فصلی طی دوره آماری 1390-1369 بررسی شد. ابتدا سنجش بهنجاری سری‌های دما و ارتفاع برف سالانه و فصلی با استفاده از آزمون رایان– ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تغییرات انواع بارش و آشکارسازی تأثیر رطوبت نسبی و دما بر آن‌ها (ایستگاه کرمانشاه)

سعید بسطامی؛ داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، صفحه 63-72

چکیده
  برف، باران، تگرگ و باران ریزه از مهم‌ترین انواع بارش هستند که تغییرات آن‌ها باعث آثار و بازخوردهای منفی و مثبت در سایر پارامترهای اقلیمی می‌شوند که به دنبال آن تغییر در چرخه هیدرولوژیکی، منابع آب، سکونت‌گاه‌های انسانی و جانوری ایجاد می‌گردد. لذا با توجه به نگرانی‌های موجود، این پژوهش تغییرات تعداد روزهای بارشی مانند تگرگ، باران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل و مدل‌سازی آماری میانگین دمای سالانه ایستگاه گرگان (2005-1956)

فاطمه ستوده

دوره 38، 87-86 ، مهر 1393، صفحه 73-83

چکیده
   روش‌های آماری ابزاری مفید جهت شناخت رفتار متغیرهای اقلیمی هستند. در این مطالعه برای شناسایی رفتار میانگین سالانه دمای گرگان طی دوره آماری 1956 تا 2005 از تکنیک‌های آماری شناخت روند،‌ نوسان و افت و خیز استفاده شده است. آزمون Run test با خطای 05/0 نشان داد که داده‌های میانگین دمای سالانه تصادفی هستند. نتایج آزمون‌های تعیین روند همبستگی ...  بیشتر