دوره و شماره: دوره 38، 87-86 - شماره پیاپی 87، مهر 1393