نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 رئیس گروه تحول و بهبود فرایندها، سازمان هواشناسی کشور

چکیده

تجاری‌سازی در سازمان‌های دولتی ایران خود به تنهایی، یک مقوله بحث برانگیز و پرچالش بوده و این چالش زمانی بیشتر می‌شود که خدمات و محصول سازمان‌ها دانش و خرد بوده و تعیین جایگاه و ارزش این محصولات با استفاده از مکانیسم بازار، راهکار وگزینه‌ای مهم برای بقا و ارتقا آنها باشد. به منظور رفع کمبود منابع مالی، جلوگیری از اضمحلال دانش، تشویق به نوآوری و خلاقیت، ارتقا و بهبود هواشناسی و پاسخگویی به نیاز متنوع متقاضیان، موضوع تجاری‌سازی در سازمان هواشناسی کشور که سازمانی دولتی، غیرتجاری، خدماتی وتولید کننده محصولات دانشی و در عین حال تأثیرگذار برامنیت و سلامت جامعه، دارای تعاملات گسترده بین المللی، مواجه با تقاضای متنوع کاربران و فرصت‌های محیطی ناشی از تغییرات اقلیم است، با مطالعه تجارب سه هواشناسی منتخب مورد بررسی قرارگرفته تا ضمن امکان‌سنجی تجاری‌سازی خدمات هواشناسی در ایران، مدلی بدین منظور استخراج و طراحی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compilation a commercialization model for Iran meteorology services and products with benchmarking of Australia, New Zealand and the USA meteorology agencies

نویسندگان [English]

 • aliasghar pourezzat 1
 • tahmoures hasangholipour 1
 • fatemeh hoseinali 2

چکیده [English]

Commercialization in governmental organizations in Iran is a controversial and challenging issue. This challenge is high when the services and products of organizations are knowledge and wisdom. Determining positions and values of these products by using market’s mechanism is an important option and method for their survival and development. In order to overcome the shortage of financial resources and in order to prevent the collapse of knowledge, to encourage innovation and creativity, to improve weather forecast and to meet the diverse needs of applicants, the issue of commercialization in the country's Meteorological Agency which is a non-commercial, service providing organization and producer of knowledge products which has great influence over the security and health of the society with the extensive international interactions and facing with various demands and opportunities of climate changes caused by the environment, were investigated by studying the experiences of 3 selected meteorological agencies to enable to extract and design a model for this reason, while to study the feasibility of commercialization of meteorological services in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DBS
 • DNS
 • knowledge and technology transfer
 • knowledge network
 • commercialization of knowledge
 • Stage-Gate and PACE commercialization models
 • technology transfer offices in universities and a project champion within corporations
 • knowledge external exploitation
 • spin-out and spin-off companies
 
1-      بهرنگی‌ نیا، ناصر. 1385. مدیریت تولید بر مبنای اطلاعات اقلیمی و تعیین قیمت محصولات هواشناسی. مجله علمی و فنی نیوار. سازمان هواشناسی کشور. شماره 60 و 61.
2-     موسایی، احمد. صدرائی، ساسان. بندریان، رضا.1387. مدل فرایندی تجاری‌سازی دانش فنی محصولات شیمیایی. فصلنامه رشد فناوری، شماره 16.
3-      ندیرخانلو، سمیرا.1387. تدوین الگوی انتقال تجاری دانش و الزامات کارآفرینی دانشگاهی (بر اساس مقایسه روش­های پنج دانشگاه معتبر جهان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.                                         
4-   A.Pielke, Roger.2003. The USWRP Workshop on the Weather Research Needs of the Private Sectors. American Meteorological Society (AMS).
5-   Block, Fred. 2008. Swimming Against the Current: The Rise of a Hidden Developmental State in the United States. Politics & Society. 36;169.
6-   Collinson ,Simon .Wilson , David C. 2006. Inertia in Japanese Organization: Knowledge Management Routines and Failure to Innovate. Organization Studies. 27; 1359.
7-   D.Gord on, Neil .2008. Partnership between Private and Public Sectors in Service delivery. WMO bulletin 57(4).
8-   Feldman, David L. and Ingram, Helen M. 2009. Making Science Useful to Decision Makers: Climate Forecasts, Water Management, and Knowledge Networks. American Meteorological Society (AMS).
9-   Grimaldi, Gesualdo. 2009. Ideas, errors and the Commercialization of  Valuable Knowledge. Technology Analysis & Strategic Management Vol.21, No.6.
10-              Hage, Jerald . Hollingsworth, J. Rogers. 2000. A Strategy for the analysis of Idea Innovation Networks and Institutions. Organization Studies 21/5.
11-              Hainsworth, Alasdair. 2010. Assistant director (Services) of Australian Meteorology Bureau .
12-              J.Roebber, Paul. Westendorf, Michael .Meadows, G.Richard. 2010. Innovation Weather: A New Strategy for student, University and Community R9/ elationships. American Meteorological Society (AMS).
13-              Lichtenthaler, Ulrich. 2005. External Commercialization of Knowledge: Review and research agenda .Blackwell Publishing Ltd., International Journal of Management Reviews. 7; 4.
14-              Major, Edward .cordey-hayes, Martyn. 2000. Knowledge translation: a new perspective on knowledge transfer and foresight. The Journal of Futures Studies, Strategic and Policy. Vol. 02, no. 04 , aug. 00.
15-              Miles, E.L. Whitely Binder, L.C. Sarachik, E.S. Mot, P.w. and Mantua, N.2006. An Approach to designing a National Climate Service. American Meteorological Society (AMS).
16-              MCcoy, Andrew P. Thabet, Walid .Badinelli, Ralph. 2009. Undrestanding the role of developer/builders in the concurrent Commercialization of Product Innovation. European Journal of Innovation Management Vol.12, No.1.
17-              Rasmussen, E., Moen, and Gulbrandsen, M., 2006, “Initiatives to promote commercialization of university knowledge”, Technovation Vol.26: 518–33.
18-              R.Smith, Michael. 2002. Five Myths of commercial Meteorology. American Meteorological Society (AMS).
19-              Steiner, J.Thomas. R.Martin,John .D.Gordon,Neil .A.Grant, Malcolm. 1997. Commercialization in the Provision of Meterorological Services in New Zealand. Meteorlo. Appl.4.
20-              Tello, Steven. Latham, Scott. Kijewski, Valerie. 2010. Individual Choice or Institutional Practice. Management Decision, Vol.48, No.8.
21-              www. bom.gov.au .19,10,2009-2010   
تارنمای هواشناسی استرالیا .
22-               www.metservice.com .2010-2011                     تارنمای هواشناسی نیوزیلند
23-              www.noaa.gov.2009-2011
تارنمای اداره علوم جوی و اقیانوسی  امریکا 
24-              www.weather.gov.8,10,2009-2011   تارنمای خدمات هواشناسی ملی امریکا