پهنه بندی آب و هوایی استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در این مطالعه به منظور پهنه بندی اقلیمی استان اردبیل یعنی شناسایی مناطقی که از لحاظ ویژگی‌های اقلیمی دارای مشترکاتی هستند. از داده‌های تمام ایستگاه‌های همدیدی استان در مقطع آماری 30 ساله (2005-1975) استفاده شده است. پس از محاسبه ضرایب اقلیمی مربوط به هر یک از ایستگاه‌ها، با استفاده از نرم افزار آرک جی آی اس نقشه‌های پهنه‌بندی اقلیمی استان ترسیم گردید. به جز روش طبقه بندی ایوانف سایر روش‌ها به خوبی توانستند، ناحیه‌های مختلف استان اردبیل را از لحاظ اقلیمی تفکیک کنند و تنوع اقلیمی این استان را نشان دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Classification of Ardebil Province

نویسندگان [English]

  • taghi tavosi 1
  • ghadir delara 2
چکیده [English]

      Climate is one of the most effective factors in human life. Climate classification refers to the regions that share common climatic characteristics. In this study, in order to do climatic classification of Ardebil Province according to the methods of classification of Kopen, Demarton, Amberje and Ivanov the data of all synoptic stations in 30 years (1975-2005) was used. After obtaining the climatic coefficients of each station, finally, using Arc GIS software, the maps of counter lines were drawn. All methods except Ivanov method could properly separate different zones of this province according to their climatic characteristics and show the climate variation of this province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Classification
  • Ardebil
  • ArcGIS
جعفرپور، ابراهیم، 1373، اقلیم‌شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.
2- خلیلی، علی و همکاران، 1383، پیشنهاد روش برای پهنه بندی اقلیمی در محیط (جی آی اس) مطالعه موردی شمال غرب ایران در سیستم سلیانفیف، مجله بیایان، جلد 9، شماره 2.
3- علیجانی، بهلول، 1374، آب و هوای ایران، انتشارات پیام نور.
4-علیزاده، امین، 1380، آبشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
5- کاویانی و علیجانی، محمدرضا، بهلول، 1381، مبانی آب و هواشناسی، تهران، انتشارات سمت.
6-گرامی مطلق، علیرضا، شبانکاری، مهران، 1385، پهنه بندی اقلیمی استان بوشهر، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) جلد بیستم، شماره 1.
7-فریفته، جمشید، 1366، سیستم‌های طبقه بندی اقلیمی، پژوهش‌های علمی، دانشگاه تهران، شماره20.
8-مسعودیان، سید ابوالفضل، 1382، نواحی اقلیمی ایران، جغرافیا و توسعه، شماره 2، 184-171.
9-مهدویان، عبدالرضا و همکاران،1381، بررسی روشهای مختلف پهنه بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان و ارتباط آن با خشکسالی، بولتن علمی مرکز ملی اقلیم شناسی، جلد دوم، شماره دوم مشهد.
10. Deblij, H. J & Muller, P.O, 1996, Physical Geography of the Global Environment, John Willey and Sons, USA.
11. WMO, World Meteorological Organization, NO. 34, 1975.
12. http://www.ardebilmet.ir.