دوره و شماره: دوره 34، 71-70 - شماره پیاپی 71، مهر 1389 

مقاله پژوهشی

ارتباط تیپ‌های همدید هوای خور و بیابانک با آرایش گردشی تراز میانی جو

صفحه 5-16

تقی طاووسی؛ حمید نظری پور؛ محمدرضا پودینه