بررسی روند تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه گیاه مرجع در زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در دهه‌های اخیر افزایش میانگین دمای هوا ناشی از تغییرات گازهای گلخانه‌ای اتمسفر مورد توجه محققین در مناطق مختلف جهان قرار گرفته است. یکی از آثار مهم تغییرات مذکور افزایش نیاز آبی گیاهان است. هدف این مطالعه بررسی روند تغییرات ET0 در ایستگاه خشک زابل می‌باشد. برای بررسی میزان ET0 روش پنمن-مانتیس (PM) انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور داده‌های این ایستگاه از سال 1963 تا 2005 جمع آوری و تکمیل شد. سپس میزان ET0 زابل در هر ماه و سال با روش PM محاسبه و روند تغییرات سری زمانی ET0 در هر ماه به طور جداگانه با روش من-کندال (MK) مطالعه شد. نتایج نشان داد که میزان متوسط دوره آماری ET0 این ایستگاه از 08/2 میلیمتر بر روز در ماه دسامبر تا 8/14 میلیمتر بر روز در ماه ژوئیه تغییر می‌کند. روند تغییرات ET0 در طول دوره آماری برای تمام ماه‌های سال مثبت و معنی دار بود. ضعیف ترین روند متعلق به ماه ژوئن با سطح معنی داری 05/0 بود. در حالی که قوی ترین روند متعلق به ماه فوریه با سطح معنی داری 01/0 بود. نتیجه این مطالعه نشان داد که علت وجود روند مثبت در سری‌های ET0 در ایستگاه زابل غالبا به علت افزایش سرعت باد در طول دوره آماری مورد مطالعه بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Classification of Ardebil Province

نویسنده [English]

 • yaghoob dinpazhoh
چکیده [English]

Climate is one of the most effective factors in human life. Climate classification refers to the regions that share common climatic characteristics. In this study, in order to do climatic classification of Ardebil Province according to the methods of classification of Kopen, Demarton, Amberje and Ivanov the data of all synoptic stations in 30 years (1975-2005) was used. After obtaining the climatic coefficients of each station, finally, using Arc GIS software, the maps of counter lines were drawn. All methods except Ivanov method could properly separate different zones of this province according to their climatic characteristics and show the climate variation of this province

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Classification
 • Ardebil
 • ArcGIS
 1. جعفری، ح.، س.، شهیدی نژاد، 1381، جایگزینی انرژی باد به جای سوخت های فسیلی در پمپاژ آب جهت مصارف کشاورزی، نشریه انرژی ایران، شماره 15، 86-67.

  2- حسین زاده، س. ر.، 1376، بادهای 120 روزه سیستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دوازدهم شماره 3، 103-127.

  3- خیرابی، ج.، ع.، توکلی، م. ر.، انتصاری، ع. ر.، سلامت، 1376، معرفی جهات نظری و کاربردی روش پنمن–مانتیس و ارایه تبخیر تعرق مرجع استاندارد برای ایران، انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 165 صفحه.

  4- شیرغلامی، ه.، ب.، قهرمان، ا.، علیزاده، ج.، بداق جمالی، 1383، بررسی روند تبخیر-تعرق گیاه مرجع در ایران، پژوهش‌نامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خزر، شماره 3، 27-11.

  1.  Allen, R. G., L. S., Pereira, D., Raes and M., Smith, 1998, Crop Evapotranspiration Guidelines for Computing Crop Water Requirement, Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) Irrigation and Drainage Paper No. 56, Rome.
  2.  Birsan, M.V., P., Molnar, P., Burlando and M., Pfaundler, 2005, Streamflow Trends in Switzerland, J. of Hydrology, 314, 212-229.
  3.  Burn D.H. and N.M., Hesch, 2007, Trends in Evaporation for Canadian Prairies, J. of Hydrology, 336: 61-73.
  4.  Dinpashoh, Y., 2006, Study of Reference Crop Evapotranspiration in I.R. of Iran, Agricultural Water Management, 84, 123-129.
  5.  Douglas, E. M., R. M., Vogel and C.N., Kroll, 2000, Trends in Floods and Low Flows in the United States: Impacts of Spatial Correlation, J. of Hydrology, 240, 90-105.
  6. Ghahraman, B., 2006, Time Trend in the Mean Annual Temperature of Iran, Turk. J. Agric forest. 30, 439-448.
  7. Ghahraman, B. and S., Taghvaeian, 2008, Investigation of Annual Rainfall Trends in Iran, J. Agric. Sci. Thechnol., 10, 93-97.
  8. Hess, T.M., 1998, Trends in Reference Evapotranspiration in the North East Arid Zone of Nigeria, 1961-91, Journal of Arid Environments, 38, 99-115.
  9. Jiang, T., B., Su and H., Hartmann, 2007, Temporal and Spatial Trends of Precipitation and River Flow in the Yangtze River basin, 1961-2000. Geomorphology, 85,143-154.
  10. Kahya, E. and S., Kalayci, 2004, Trend Analysis of Stream Flow in Turkey, J. of Hydrology, 289, 128-144.
  11. Modarres, R. and V. P. R, Silva, 2007, Rainfall Trends in Arid and Semi-arid Regions of Iran, Journal of Arid Environment, 70, 344-355.
  12. Molnar, P. and J. A., Ramirez, 2001, Recent Trends in Precipitation and Stream Flow in the Rio Puerco Basin, Journal of Climate, 14, 2317-2328.
  13. Morton, F. I., 1983, Operational Estimates of Areal Evapotranspiration and their Significance to the Science and Practice of Hydrology, J. of Hydrology, 66, 1-76.
  14. Mosmann, V., A., Castro, R., Fraile, J., Dessens and J. L., Sanchez, 2004, Detection of Statistically Significant Trends in the Summer Precipitation of Mainland Spain, Atmospheric Research, 70, 43-53.
  15. Nandagiri, L. and M., Kovoor, 2005, Sensitivity of the Food and Agriculture Organization Penman-Monteith Evapotranspiration Estimates to Alternative Procedures for Estimation of Parameters, J. of Irrigation and Drainage Engineering, 131(3), 238-248.
  16. Norrant, C. and A., Douguedroit, 2005, Monthly and Daily Precipitation Trends in the Mediterranean (1950-2000), Theoretical and Applied Climatology, 83, 89-106.
  17. Shenbin, C., L., Yunfeng and A., Thomas, 2006, Climatic Change on the Tibetan Plateau: Potential Evapotranspiration Trends from 1961-2000, Climate Change, 76(3-4), 291-319.
  18. Ventura, F., P. R., Pisa and E., Ardizzoni, 2002, Temperature and Precipitation Trends in Bologna (Italy) from 1952 to 1999, Atmospheric Research, 61, 203-214.
  19. Xu, Z. X., K., Takeuchi and H., Ishidaria, 2003, Monotonic Trend and Step Changes in Japanese Precipitation, J. of Hydrology, 279, 144-150.
  20. Zhang, Q., C., Liu, C., Xu, Y., Xu, and T., Jiang, 2006, Observed Trends of Annual Maximum Water Level and Stream Flow during Past 130 Years in the Yangtze River Basin, J. of Hydrology, 324, 255-265.
  21. Zhang, X., K. D., Harvey, W. D., Hogg. And T. R., Yuzyk, 2001, Trends in Canadian Stream Flow, Water Resources Research, 37(4), 987-998.