الگوی جریان‌های جزر و مدی در بندر کنگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق یک مدل غیر خطی جهت مدل سازی جریان کشندی در منطقه های دریایی با آب کم عمق ارائه گردیده است. این مدل بر اساس حل معادلات آب کم عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمین و تغییرات توپوگرافی و اثرات اصطکاک بستر در آن دخالت داده شده است. جهت سهولت در محاسبه، برنامه ای به زبان MATLAB و C++ نوشته شده است. در نهایت توسط این برنامه، جریان کشندی در بندر کنگان واقع در خلیج فارس برای فصول مختلف سال محاسبه و همچنین نتایج آن به شکل نمودار ارائه شده است. این تحقیق نشان می دهد که بیشینه اندازه سرعت جریان‌های کشندی مربوط به فصل بهار است و مقدار آن 17/0 متر بر ثانیه و کمترین آن در فصل تابستان دارای مقدار 132/0 متر بر ثانیه است. بیشینه این جریان‌ها در نواحی کم عمق ساحلی است و در نواحی دیگر از شدت جریان کاسته می‌شود. اجرای یک ساله برای تمام فصول در چندین ایستگاه در بندر کنگان نشان می‌دهد که متوسط سرعت جریان‌های کشندی 146/0 متر بر ثانیه است و بطور میانگین بین 001/0 تا 996/0 متر بر ثانیه نیز تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Tidal Currents in the kangan port

نویسندگان [English]

  • kamran lari 1
  • masoud torabi 1
  • farnaz asadi 2
چکیده [English]

In this research a non-linear model presents for modeling the tidal currents in shallow sea areas. This pattern is based on the solution of shallow water equations, effects of earth rotation, topographic changes and influences of the bottom friction. For facilitating the calculations a program was written in MATLAB and C++ computer language. Finally the tide current in Kangan port in Persian Gulf in different seasons was obtained by this program and a graph was provided. This research shows that the maximum tide current’s speed amount is in spring which its amount is 0.17 m/s and the minimum amount is in summer with the amount of 0.132 m/s. The maximum current is in the low depth sea side zones which decrease in other areas. Also the maximum amplitude changes in the tide current is in spring which shows extensive instability in the tide currencies in this season compared to other seasons. A yearly administration in Kangan port shows the average speed of tide currencies of 0.146 m/s and an average change 0.001 to 0.996 m/s. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kangan Port
  • Persian Gulf
  • Shallow water
  • Tidal current
  • Tide Height
1-     اشتری‌لرکی، ا، (1378) بررسی تاثیرات جریانات جزر و مدی خلیج فارس بر روی حمل و ته نشست رسوبات در رودخانه بهمنشیر، پایان نامه (کارشناسی ارشد)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی.
2-     بختیاری، م، (1369). راهنمای مفصل ایران، جلد 22، استان هرمزگان، انتشارات گیتاشناسی.
3-     ترابی آزاد، م. (1378). مدل حرکات آب در مقیاس متوسط خلیج فارس، پایان نامه دکتری،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
4-     زکی، ب (1377)، مدل نمودن جزر و مد در بندر ماهشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشگاه شهید چمران اهواز، 125 ص.
5-   Al-Rabeh, A. H. and Gunay, N. (1992). On the application of a hydrodynamic modle for a limited sea for a limited sea area. Coastal Engineering, 17:173-194.
6-   A. Knauss John, Introduction to Physical Oceanography, (1997).
7-   Godin, G. G. (1972). The Analysis of Tides. University of Toronto Press. 264 pp.
8-   Kodama, T. and Yang, S. S. Y. (1996). Model Verification on Tidal current Analysis in TokyoBay. International Journal for Numerical Methods in Fluid، 22، 43-66.
9-   Reynolds, M. R. (1993) Overview of physical oceanographic measurement taken during the Mt. Micheal Cruise to the ROPME Sea Area, Brookhaven National Laboratory.
10-   Pedlosky, J. (1987). Geophysical Fluid Dynamics. Second Edition، Springer Velarg, New York, U.S.A.