نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مهندسی آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

برآورد دقیق میانگین بارندگی در هر منطقه در طراحی پروژه‌های آبی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدین منظور می‌توان از اطلاعات ایستگاه‌های باران سنجی استفاده نمود. هدف از این پژوهش ارزیابی تراکم ایستگاه‌های باران سنجی در غرب ایران شامل استان‌های کرمانشاه، ایلام، همدان، کردستان و لرستان می‌باشد. در این تحقیق آمار بارندگی متوسط سالیانه در یک دوره آماری 15 ساله برای 30 ایستگاه باران سنجی حوضه‌های آبخیز مورد اشاره استخراج گردیده است. ضرایب همبستگی (r) و متوسط خطای استاندارد (SE) برای تمام زوج ایستگاه‌هایی که کمتر از 100 کیلومتر فاصله و 360 متر اختلاف ارتفاع از یکدیگر داشته باشند محاسبه گردیده است. یک تابع پلی نومیال درجه سوم از فاصله بین ایستگاهی براساس دو معیار اختلاف ارتفاع و شیب در این مناطق مورد استفاده قرار گرفته است. طراحی یک شبکه باران سنجی با یک مقدار ضریب همبستگی با توجه به مدل بدست آمده، بارش سالیانه را با خطایی برآورد می‌کند. در صورت به کارگیری این ضریب همبستگی تعداد باران‌سنج‌های مورد نیار در منطقه با توجه به مدل ارائه شده مشخص گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Precipitation Gauge Density in Western Iran

نویسنده [English]

  • ali bafkar

چکیده [English]

Accurate evaluation of regional mean annual rainfall is important for the design of water recourses projects. The objective of this study is to evaluate the precipitation gauge density in western Iran covering provinces of Kermanshah, Ilam, Hamadan, Kurdistan and Lorestan. In this research, the average annual precipitation for thirteen raingauge stations was evaluated for a period of 15-years for the study area. Correlation Coefficient(r) and standard errors (SE) of estimate were computed for all station pairs within a 100 Kilometers distance and 360 meter elevation differences. A third-degree polynomial equation the best available relationship based on inter-station distance. Elevation and land slope were actually eliminated from the equation. Based on the results obtained a rain gauge network of additional station is required, with a quantity errore and a quantity correlation coefficient

کلیدواژه‌ها [English]

  • Raingauge
  • Density
  • network
  • chang method
  • Kriging
 
1-     ایزدی، م. 1377. تعیین احتمالات آخرین تاریخ‌های وقوع سرماهای بهاره و اولین تاریخ‌های وقوع سرماهای پاییزه بر مبنای حداقل دمای هوا در استان همدان. گزارش شماره 8 سازمان هواشناسی کل کشور. صفحات 5-1.
2-     وزیری، ف. 1376. هیدرولوژی کاربردی در ایران (کتاب نخست) دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی. 125 صفحه.
3-     صدقی، ح. 1353. اصول مهندسی هیدرولوژی. جلد اول هیدرومتئورولوژی. دانشگاه شهید چمران اهواز. 384 صفحه.
4-     علیزاده، ا. 1379. اصول هیدرولوژی کاربردی. آستان قدس رضوی. 361 صفحه.
5-     قهرمان، ب. طراحی شبکه‌های باران‌سنجی کشور توسط روش کریجینگ. سمینار دکترای بخش آبیاری دانشگاه شیراز.
6-     مهدوی، م. 1371. هیدرولوژی کاربردی. جلد اول. دانشگاه تهران. 361 صفحه.
7-      نجمائی، م. 1368. هیدرولوژی مهندسی. جلد دوم انتشارات سارا. 608 صفحه.
8-       Abtew, W., J. Obeysekera and G. Shin. 1995. Spatial variation of daily rainfall and network design. Trans, ASAE. 38 (3):843-845.
9-       Buishand, T. A. 1982. Some methods for testing the homogeneity of rainfall records. J. Hydro. 58:11-27.
10-   Chang, M., and R. Lee. 1974. Objective and dubble-mass analysis. Water Resour. Res. 10(6): 1123- 1126.
11-   Chang, M. 1977. An evaluation of precipitation gauge density in mountainous terrain. Water Resour. Bull. 13(1): 39- 46.
12-   Chang, M., and L. A. Flannery. 1998. Evaluating the accuracy of rainfall catch by three different gauges. Water Resour. Res. 38(3): 559-564.
13-   Colling., V. K., and D. G. Jamieson. 1968. The spatial distribution of storm rainfall. J. Hydro. 6(1): 45- 57.
14-   Eagleson, P. S. 1967. Optimum density of rainfall network. Water Resour. Res. 3(4): 1021- 1034.
15-   Guillermo, Q. Tabios, and J. D. Salas. 1985. A Comparative analysis of teachniques for spatial interpolation of precipitation. Water Resour. Bull. 21(3): 365- 380.
16-   Hendrik, R. L., and G. H. Comer. 1970. Space variations of precipitation and implication for raingauge network density. J. Hydro. 10: 151- 163.
17-   Hutchinson, P. 1969. Estimation of rainfall in sparsely gauged areas. Bull. I. A. S. H. 101- 119.
18-   Hutchinson, P. 1970. A contribution to the problem of spacing raingauges in rugged terrain. J. Hydro. 12: 1-4.
19-   Kagan, R. L. 1966. An evaluation of the representativeness of precipitation data. Works of the Main Geo. Phy. Observe. USSR. 191: 68- 75.
20-   Kassim, A. H. M., and N. T. Kottegoda. 1991. Rainfall network design through comparative kriging methods. Hydro. Sci. J. 36(3): 223- 240.
21-   Langbein, N. 1960. Hydrologic network and methods of flood control. United Nations. ECAFE- WMO. No. 15. P. 19.
22-   Mohamad, A., J. Loftis, and K. G. Hubbard. 1997. Application of geostatistics to evaluate partial weather station networks. J. Agric. And Forest Met. 84: 255- 271.
23-   Nicks, A. D., and M. A. Hartman.1966. Variation of rainfall over a large gauged area. Trans. ASAE. 9(3): 437- 439.
24-   Osborn, H. D., L. J. Lane, and J. F. Hundley. 1972. Optimum gauging of thunderstorm rainfall in southestern Arizona. Water Resour. Res. 8(1): 259- 265.
25-   Rafael, I. B. 1976. Rainfall netwok design for runoff prediction. Water Resour. Res. 12 (6): 1197- 1208.
26-   Roberto L. Lenton. 1977. Rainfall network systems analysis: The optimal estimation of total areal storm depth. Water Resour. Res. 13 (5): 825- 835.
27-   Rodriguez-Iturbe, I., and J. M. Mejia. 1974. The density of rainfall networks in time and space. Water Resour. Res. 10: 713- 728.
28-   Seed, A. W. and G. L. Austin. 1990. Sompling errors for raingauged-derived mean areal daily and monthly rainfall. J. Hydro. 118: 163- 173.
29-   Simpson, J., R. F. Adler, and G. R. North. 1988. A proposed tropical rainfall measuring mission (TRMM) Satellite. Bull. Am. Met. Soc. 26: 278- 295.
30-   Stole. P. T., 1972. The relative efficiency of the density of rain gauge networks. J. Hydro. 15: 193- 208.
31-   Subramanya, K. 1994. Engineering Hydrogy. McGraw-Hill Pub. Co. P392.
32-  Tabios, G. Q., and J. D. Salas. 1985. A comparative analysis of techniques for spatial interpolation of precipitation. Water Resour. Bull. 21(3): 365-380.