پهنه‌بندی اقلیمی‌استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ‌پژوهشکده هواشناسی

2 رئیس گروه هواشناسی آبشناسی، مرکز تحقیقات کاربردی استان قزوین

چکیده

بدون شک اقلیم هر سرزمین عامل بسیار مهم در تقسیم نواحی زیست شناختی و جغرافیایی آن ناحیه به شمار می‌رود. استان قزوین که در حوزه مرکزی ایران واقع شده به دلیل داشتن ارتفاعاتی همچون رشته کوه‌های البرز در شمال استان و گسترش آن در جهات شمال شرقی و شمال غربی، و وجود دو حوضه آبریز در شمال استان (حوضه شاهرود) و جنوب استان (حوضه شور)، از تنوع اقلیمی‌ویژه ای برخوردار می‌باشد. در شناخت آب و هوای استان قزوین و دستیابی به یک پهنه بندی مناسب اقلیمی‌توجه به عامل عارضه نگاری و اثر ارتفاع بر عناصر اقلیمی‌و نیز بررسی و تغییر عناصر اقلیمی ‌یعنی دما، بارش، رطوبت نسبی و تبخیر و نیز طراحی یک سامانه اطلاعات اقلیمی ‌مبتنی بر GIS مد نظر قرار گرفته است. به منظور شناخت تغییرات عناصر جوی، 4 نقشه با استفاده از GIS و به روش منحنی‌های هم ارزش برای فراسنج‌های جوی دما، بارش، رطوبت نسبی و تبخیر تهیه و ترسیم گردید. نتایج بررسی و آزمون روش‌های طبقه بندی اقلیمی ‌در استان بیانگر آنست که بیشترین پهنه استان در اقلیم نیمه خشک و خشک سرد قرار دارد. همچنین تنوع اقلیمی‌در استان قزوین تابعی از ارتفاع بوده و با افزایش ارتفاع ضمن کاهش دما و افزایش بارش، اقالیم مختلفی مشاهده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatic Zoning of Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • akram hedayati 1
  • reza kakavand 2
چکیده [English]

The Ghazvin Province is located in northwest of Iran. Because of the mountainous areas in the northern and southwestern parts of the province, and also of two basins in north and south, we observe various climates in this region. To understand the climate of Ghazvin province and desirable climatic zoning, we have considered the topography, height effect on atmospheric parameters and the variability of some climatic factors. In this paper, the spatial changes of some variables such as temperature, precipitation, relative humidity and evaporation over the Ghazvin region, have been studied and presented by GIS maps. Results showed that the most of Ghazvin province region has cold arid and semi arid climates. Climate variations in the province are function of height too. As height increases, temperature is decreased and precipitation is enhanced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic zoning
  • Ghazvin province
  • GIS
  • Height
  • Temperature
 
1-     پروژه آشکارسازی تغییر اقلیم در ایران، 1379، پهنه‌بندی اقلیمی‌ در ایران در دوره‌های مختلف با استفاده از تحلیل خوشه‌ای، گزارش شماره 14، پژوهشکده هواشناسی.
2-     پروژه پهنه‌بندی اقلیمی ‌استان سمنان، 1384، پژوهشکده هواشناسی.
3-     پروژه کاربرد GIS در پهنه‌بندی پارامترهای اقلیمی‌ در استان چهارمحال و بختیاری، 1382، پژوهشکده هواشناسی.
4-     علیجانی بهلول، محمدرضا کاویانی، 1372، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت، چاپ دوم.
5-     مریانجی زهره، 1384، اطلس اقلیمی‌ استان همدان با استفاده از GIS، سازمان هواشناسی کشور.