نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرتعداری، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

2 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

چکیده

تغییر اقلیم جهانی و گرمایش جهانی از مسائل مهم زیست محیطی است که در سالهای اخیر مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است. این موضوع به دلیل اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی آن از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که فعالیت‌های انسانی مانند کشاورزی، صنایع و مانند آن بر مبنای ثبات و پایداری تغییر اقلیم هستند. با توجه به اهمیت موضوع، تغییر اقلیم در منطقه اصفهان با استفاده از آمار هواشناسی از سال 1951 تا پایان سال 2005 میلادی بررسی شد. میزان تغییر در متغیرهای مربوط به دما، بارش و رطوبت نسبی با رگرسیون ساده خطی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین دمای حداکثر و حداقل طی 55 سال گذشته این منطقه در سطح احتمال 05/0 افزایش داشته است؛ همچنین میانگین رطوبت نسبی با گذشت زمان کاهش داشته است. ترسیم منحنی‌های آمبروترمیک در پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که ماه‌های خشک افزایش یافته است. در کل نتیجه‌گیری شد که طی 55 سال گذشته دماهای حداقل و حداکثر افزایش یافته، مقدار بارش تغییر محسوسی نداشته و رطوبت نسبی کاهش یافته است، همچنین تعداد ماه‌های خشک افزایش یافته است، و اقلیم منطقه خشک‌تر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Climatic Parameters of the Esfahan Station During the years 1951 to 2005

نویسندگان [English]

  • alireza mahmoudi 1
  • abdalrasoul zeraee 2
  • ehsan bizhan 3

چکیده [English]

Climate change and global warming are great environmental challenge facing the world, as many research have been devoted to this issue subject is of high importance due to its environmental, economical and social impacts, the human activities such as agriculture in climate. With respect the importance of this issue climate change of Esfahan area was considered from 1951 until 2005 using metrological data. The changing rate in temperature, precipitation and relative moisture were analyzed using liner regression. The results showed that the average of maximum and minimum temperature of the area has increased during 54 past years. The umbrothermic diagrams of the last five decades showed an increase in dry months. Generally, it was concluded that maximum and minimum of the temperature has been increased during last 54 years and the precipitation had no change as well as a clear decrease in humidity. Also, the number of dry month has increased and the climate of the area has been drier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Temperature
  • Precipitation Relative humidity
  • Esfahan
 
1-   ابراهیمی، ح.، علیزاده، ا. 1384. بررسی وجود تغییر دما در دشت مشهد به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه. فصلنامه تحقیقاتی جغرافیایی. شماره 79- صفحه 13411-13399.
2-   خلیلی اقدم، ن و سلطانی، ا. 1388. بررسی تغییر اقلیم ارومیه طی 50 سال گذشته، مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد چهارم، ص 144-151.
3-   عباسی، ف، بابائیان، ا و ملبوسی، ش، (1372)  ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش ایران در دهه‌های آینده با کمک مدل MAGICC-SCENGEN، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شماره 72 .
4-   علیزاده، ا و کمالی، غ. 1381، اثرات تغییر اقلیم بر افزایش مصرف آب کشاورزی در دشت مشهد، مجله تحقیقات جغرافیایی،  ص 189-201.
5-   قربانی، ح و سلطانی، ا. 1381. بررسی روند تغییر اقلیم گرگان، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شماره 4، ص 13-3.
6-   نصیری محلاتی، م و کوچکی، ع. 1384، اثر تغییر اقلیم بر شاخص‌های اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران، مجله پژوهش‌های زراعی ایران، 291-303.
7-   واثقی، ا و اسماعیلی، 1387، بررسی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران: روش ریکادین (مطالعه موردی: گندم)، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ص 685-696.
8-      Bowden, l., 1979. Development of present day farming systems. In: A. E. Hall, G. H, Agriculture in semi-Arid Areaa, pp.45-72-
9-      Bryson, k. A (1997) the paradigm of climatology: an essay. Bull. Amer. Meteor. Soc: 449-456.
10-  Cutforth, h., b. G. woodvin, R. j. McConkey, D.G. smith, P. G. jefferson. 1999. Climate change in the semiarid prairie of southwestern saakathwestern: late winter-early spring. Can. Plant. Sci. 79:343-353
11-   Goudrianm, j. 1995. Global carbon and carbon sequestration. In: carbon sequestration in the biosphere. Springer, 3-8.
12-  IPCC. 2001. The scientific of working grope to the third Assessment Report of the intergovernmental panel on climate change. Cambridge university press
13-  Kimball. B. A. and. Idso, S. B., 1983. Increasing atmospheric CO2: effects on crop yield, Water use and climate .Agric. Water manage, 7: 55-72.
14-   Siunit, N., H. Hellmers and B. R. strain. 1980. Growth and yield of wheat under CO2 enrichment and water stress. Crop .science, 20; 456-458.
15-   Skinner, W. R., and D. W. Gullett. 1993. Trends of daily maximum and minimum temperature in Canada during the past century. Clim. bull. 27:63-77.