بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آب و هواشناسی، اداره کل هواشناسی مازندران

2 دانشجوی دکتری فیزیک، اداره کل هواشناسی مازندران

چکیده

  دمای هوا یکی از عناصر اقلیمی است که می‌توان به کمک آن تغییر اقلیم یک منطقه را آشکار کرد. مطالعات تغییرات دما چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس منطقه‌ای تقریباً همگی افزایش دما در سده گذشته را تأیید می‌کنند، اما مقدار این افزایش در مقیاس منطقه‌ای از روندهای متفاوتی برخوردار است. در این مقاله دمای کمینه مطلق سالانه و میانگین سالانه دمای کمینه روزانه، به کمک آمار ایستگاه‌های هواشناسی پراکنده شده در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از یک مدل رقومی ارتفاعی و معادله گرادیان ارتفاعی تغییرات پارامترهای فوق (با توجه به همبستگی بالای بین آنها و ارتفاع)، استفاده شده است. نتیجه بدست آمده گرم شدن میانگین دمای کمینه روزانه به مقدار 9/2 درجه و میانگین دمای کمینه مطلق سالانه به مقدار 3 درجه در ده‌ساله 2005-1996 نسبت به ده ساله قبل از آن (1995-1986) را نشان می‌دهد. افزوده شدن کلاس 14-12 در مورد میانگین دمای حداقل روزانه و همچنین محو شدن کلاس (45-)- (55-) در مورد میانگین دمای حداقل مطلق سالانه در دوره دهساله اخیر از جمله مهمترین نتایج حاصل در این تحقیق می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Changes in Minimum Daily Temperature In The Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • rahmanali haghshenas 1
  • mansour azizkhani 1
  • bagher soltani 2
  • norbakhsh dadashi 1
1
2
چکیده [English]

Air temperature is one of the climatic factors that determine climate change. Study of temperature changes on a global scale or regional scale, almost all has confirmed the increase of temperature in the past century. But the amount of this increase has different regional trends. In this article, the annual absolute minimum temperature and annual mean daily minimum temperature are investigated by the data of weather stations scattered in the province. In this study we have used the approach of optimal digital elevation model provided by IDW method and the gradient equation of above parameters. Results indicate an average warming of daily minimum temperature about 2.9 degrees and the average annual absolute minimum temperature about 3 degrees in the 10-year period of 1996-2005 than the 10-year period of 1986-1995. It has been found two prominent features in this study: The class of 12-14 in the mean daily minimum temperature was added, and the class of (-55)-(-45) in the average annual absolute minimum temperature was disappeared are in the late 10-year period, are the prominent features of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Minimum temperature
  • Absolute Minimum Temperature
  • IDW Method
  • Digital Elevation Model
 
1- عسگری، الف.، (1371)، تغییر اقلیم، مجله علمی و فنی سازمان هواشناسی کشور (نیوار)، ش 16-13، ص 55-47.
2- چتفیلد، س.، (1372)، مقدمه‌ای بر تحلیل سری‌های زمانی. ترجمه نیرومند، ح. بزرگ نیا،  الف.، دانشگاه فردوسی مشهد.
3-  صاری صراف، ب.، (1371)، نقش آب و هوا در پیدایش و پراکنش بیماری‌ها، مجله علمی و فنی سازمان هواشناسی کشور (نیوار)، ش 16-13، ص 25-12.
4- طباطبایی، ع. حسینی، م، (1382)، بررسی تغییر اقلیم در شهر سمنان براساس پارامترهای بارش ماهیانه و متوسط دمای ماهیانه، کنفرانس ملی تغییر اقلیم.
5- مدلل دوست، س.، (1386)، برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل‌های MPSIAC و EPM در محیط GIS. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران 95 ص.
6-      Bob, Booth., 2000. Using Arc GIS 3D Analyst. GIS by Esri, Copy right. Environmental Systems Research Institute.
7-      Box, E. O., Crumpacker, D. W., Hardin, E. D. 1993. A climate model for location of plant species in Florida, USA. J. Biogeogr 20: 629-644 pp.
8-      Childs, Colin. 2004. Interpolating Surfaces in ArcGIS Spatial Analyst. Arc User. ESRI. Redlands, CA.
9-      Atmosphere general circulation model. Climate Dyn., 13, 757–767.
10-  Dadson, R., Marks, D. 1997. Daily air temperature interpolated at high spatial resolution over a large mountainous region. Clim Res8: 1-20 pp.
11-  Greiser, J., Tromel, S., and Shown wise, C. D., 2002. Statistical time series decomposition into significant components and application to European temperature, Theor. Appl. Climatol. 71, pp. 171-183.
12-  Hill, M. J., Donald, G. E., Vickery, P. J., Furnivall, E. P. 1996. Integration of satellite remote sensing, simple bioclimatic models and GIS for assessment of pastoral development for a commercial grazing enterprise. Aust. J. Exp Agric 36 (3): 309-321 pp.
13-  Holdaway, M. R. 1996. Spatial modeling and interpolation of monthly temperature using kriging. Clim Res 6:215-225 pp.
14-  Hulme, M., Conway, D., Jones, P.D., Jiang, T., Barrow, E.M., Turney., 1995. Construction of a 1961-1990 European climatology for climate change modeling and impact applications. Int J Climatol 15: 1333-1363 pp.
15-  Hulme, M., Conway, D., Joyce, A., Mulenga, H. 1996. A 1961-1990 Climatology for Africa south of the equator a comparison of potential evapotranspiration estimates. S. Afr. J. Sci 92 (7): 334-343 pp.
16-  IPCC, 1996a, Climate change 1995. The science of climate change, Cambridge University Press, Cambridge, UK, NY, USA.
17-  IPCC, 2001. Climate change 2001. Scientific basis, Cambridge University Press, Cambridge, NY, USA.
18-  Johnston, Kevin. 2001. Using Arc GIS. Geostatistical Analyst. ESRI.
20-  Jones, P. D., Wigley, T. M. L., and Wright, P. B., 1986. Global temperature variation between 1861 and 1984. Nature. 322: 430-434.
21-  Jones, P. D., New, M., Parker, D. E., Martin, S. and Rigor, I. G. , Surface air temperature and its changes over the past 150 years, Reviews of Geophysics, 37, 173-199, 1999.
22-  Kass, E., and Frich, P., 1995. Daily temperature range and cloud cover in the Nordic countries: observed trends and estimates for the future. Atmos, Res, 37: 211-228.
23-  Klein. W. H., Dai, Y. 1998. Reconstruction of monthly mean 700-mb heights from surface data by reverse specification. J. Clim 11(8): 2136-2146 pp.
24-  Kothyari, U., and Singh, V. P., 1996. Rainfall and temperature trends in India, Hydrological Processes 10: 357-372.
25-  Kurtzman, D., Kadmon, R. 1999. Mapping of temperature variables in Israel: a comparision of different interpolation methods. Clim Res 13:33-43 pp.
26-  Neidzweidz, T., Ustrnul, Z., Szalai, S., and Weber, R. O., 1996. Trends of maximum and minimum daily temperatures in central and southeastern Europe. Int. J. Climatol. 16: 765-782.
27-  Onate, J. J., and Pou, A., 1996. Temperature variations in Spain since 1901: a preliminary analysis. Int. J. Climatol. 16: 805-815.
28-  Przybylak, R., 2000. Temporal and spatial variation of surface air temperature over the period of instrumental observations in the Arctic. Int J. Climatol. 20: 587-614.
29-  Schreider, S. Y., Whetton, P. H., Jakeman, A. J., Pittock, A. B. 1997. Runoff modeling for snow- affected catchments in the Australian alpine region. Eastern Victoria. J. Hydrol 200(1-4): 1-23 pp.
30-  Soleimani, K. & Modallaldoust, S., 2007. Production of optimized Digital Elevation Model using IDW interpolation method. Journal of Applied Science. Volume (1): 107-114.
31-  Soltani, S., Modarres, R., Eslamian, S. S., 2007. The use of time series modeling for the determination of rainfall climates of Iran. International Journal of Climatology (In Press).
32-  Stafford, J. M., G. Wendler, and J. Curtis., 2000. Temperature and precipitation of Alaska: 50 years trend analysis, Theor. Appl. Climatol. 67, j. 33-44.
33-  Stott, P. A., and S. F. B. Tett, 1998: Scale-dependent detection of climate change. J. Climate, 11, 3282–3294., and J. A. Kettleborough, 2002: Origins and estimates of uncertainty in predictions of twenty first century temperature rise. Nature, 416, 723–726.
34-  Stott, P. A., Jones, G. S. and Mitchell, J. F. B., 2003, Do Models Understmate the Solar Contribution to Recent Climate Change, Journal of Climate, Volume 16, 4079-4093.
35-  Willmott, C. J., Matsuura, K. 1995. Smart interpolation of annually averaged air temperature in the United States. J. Appl Meteorol 34: 2577-2586 pp.
36-  Willmott, C. J., Robeson, S. M. 1995. Climatologically aided interpolation (CA) of terrestrial air temperature. Int J Climatol 15: 221-229 pp.
37-   Willmott, C. J., Robeson, S. M., Janis, M.J. 1996. Comparision of approaches for estimating time- averaged precipitation using data from the USA. Int J Climatol 16: 1103-1115 pp.
38-  Wong, D. W. S. 1999. Geostatistics as measures of spatial segregation. Urban Geography. 20(7): 635-647pp.
39-  Wong, D. W. S. 2000. Ethnic integration and spatial segregation of the Chinese population. Asian Ethnicity, 1: 53-72 pp.
40-  Yin, Z., 1999. Winter temperature anomalies of the north China plain and macro scale extra tropical circulation patterns. Int. J. Climatol. 19: 291-308.
41-  Yu, S., and M. Hashino, 2003. Temperature trends in Japan: 1900-1996, Theor. Appl. Climatol. 75,15-27.
42-   Yu, S., Pilon, P., Cavadias, G., 2002. Power of the man- Kendal and Spearman’s test for detecting monotonic trends in hydrologic series. Journal of Hydrology, 259: 254-271.