دوره و شماره: دوره 36، 79-78 - شماره پیاپی 79، مهر 1391 
بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران

صفحه 35-44

رحمانعلی حق شناس گتابی؛ منصور عزیز‌خانی؛ سید ‌باقر سلطانی؛ ، نوربخش داداشی تنکابنی


بررسی کارایی برونداد مدل WRF برای تعیین مناسبترین زمان سم‌پاشی درخت سیب و گندم

صفحه 63-70

محدثه امیرطاهری افشار؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ مائده فتحی