برآورد انرژی باد و کاربرد آن در مکان‌یابی نیروگاه بادی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکترا هیدرولوژی اهواز

3 فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تعیین پتانسیل انرژی باد و انتخاب مکان بهینه، جهت احداث نیروگاه بادی دراستان کرمانشاه می‌باشد. بدین منظور ابتدا داده‌های بلند مدت سه ساعته سمت و سرعت باد، در ایستگاه‌های همدید استان کرمانشاه طی دوره آماری 11 تا 25 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. احتمال تجربی داده‌ها با استفاده از تابع توزیع پیوسته ویبول محاسبه شد و با توجه به آزمون نکویی برازش کای اسکوئر، این تابع به عنوان توزیع مناسب در برازش داده‌های باد شناخته شد. بر این اساس، چگالی توان باد در ایستگاه‌های کرمانشاه، کنگاور، سرپل ذهاب، روانسر و اسلام‌آباد غرب به ترتیب 8/66، 1/146، 9/270، 4/245 و 8/100 وات بر متر مربع محاسبه شد. با توجه به تعداد ساعات وزش باد و همچنین درصد موجودیت باد لازم بین سرعت‌های راه‌اندازی و توقف توربین‌های بادی، ایستگاه همدید  روانسر به عنوان مکانی مناسب جهت بهره‌برداری از انرژی باد پیشنهاد شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Wind Energy and its Application for the Site Selection of Wind Power Plant in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • ali bafkar 1
  • arash azari 2
  • maryam ahmadi 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of this study is to find the optimum area for construction of wind power station in Kermanshah province with regards to wind energy. To do this, long periods of wind speed and direction ranging between 11 to 25 years, with three hours duration were evaluated. For calculating the probability of wind data, the Weibull distribution function was used. Then the method of Chi-square was applied to test the goodness of fit of the data. In this study, the density of wind power for Kermanshah, Kangavar, Sare-Pole-Zahab, Ravansar and Eslam-abade-Gharbstations were calculated to be 66.8, 146.1, 270.9, 245.4 and 100.8 Watt per square meter respectively. Due to the number of wind hours and the Percentage of the availability of necessary wind speed between start and stop speed of wind turbines for all of the stations, Ravansar was suggested as an appropriate site for wind power plant construction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind Energy
  • Weibull distribution function
  • wind speed
  • Wind power plant
 
1-   جهانگیری مهدی، علیرضا حجی ملایری، احمد صداقت، احسان آقایی، 1390، پتانسیل سنجی انرژی باد برای تولید الکتریسیته در استان خراسان رضوی مطالعه موردی: ایستگاه قدمگاه. نخستین همایش ملی انرژی باد وخورشید، مرکز همایش­های صدا و سیما، تهران.
2-   صلاحی برومند، 1382، پتانسیل سنجی انرژی باد و برازش احتمالات واقعی وقوع باد با استفاده از تابع توزیع چگالی احتمال ویبول در ایستگاه­های سینوپتیک استان اردبیل. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 72.
3-   عالم رجبی علی اکبر، داود سعیدی، امید نعمت ­الهی، 1390، بررسی پتانسیل انرژی باد در استان خراسان شمالی. مجله مدیریت انرژی، شماره یک، ص 6.
4-   کاویانی محمد رضا، 1374، توربین‌های بادی و ارزیابی پتانسیل انرژی باد در ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 36.
5-   نصیری جواد، 1376، پتانسیل انرژی باد در ایران. مجموعه مقالات انرژی­های نو، وزارت نیرو، تهران.
6-   نعمت­ الهی امید، پوریا علمداری، مهدی جهانگیری، علیرضا حجی ملایری، 1390، پتانسیل سنجی تولید برق از انرژی باد در استان تهران مطالعه موردی: ایستگاه لتمان. نخستین همایش ملی انرژی باد وخورشید، مرکز همایش­های صدا و سیما، تهران.
7- Adodka, L, O. and Adewale, A, A. 1992. »Wind energy potential of Nigeria« .Renewable Energy, Vol. 2. PP. 199-206.
8- Ambrosini, G. Benato, B. Garavaso, C and Botta, G. 1992. »Wind energy potential in Emilia Romagna, Italy«. Journal of wind engineering and industrial aerodynamic. Vol. 39.PP. 225-231
9- Dunder, C. and Inan, D. 2001. »The analysis of wind data and wind energy potential in Irma, Turkey«. Research Dept. State Meteorological Service. PP.538-543.
10-  Ernest, W. Hennessy, P. and Jospeh, P. J. 1978. »On the use of power laws for estimates of wind power potential«. J. Appl. Meteorology. Vol. 17.PP.293-305.
11-  Jamil, M. 1994. »Wind power statistics and evaluation of wind energy«. Wind Engineering, Vol. 18. No. 5. PP.278-287.
12-  Justus, C. G. Hargraves, W. R. Mikhail, A. and Graber, D. 1978. »Methods for estimating wind speed frequency distribution«. Appl. Meteorology. V. 17. PP. 350-353.
13-  Keyhani, A. Ghasemi-Varnamkhasti, M. Khanali, M. Abbaszadeh, R. 2010. »An assessment of wind energy potential as a power generation source in the capital of Iran, Tehran«. Journal of energy, Volume 35, Issue 1, January 2010, Pages 188–201.
14-  Skidmore, E. L. and Tatarko, J. 1991. »Wind in the Great plains and speed and direction distributions by month. Proceeding«. USDA, ARS. PP. 245-263
15-  Wagner, L. E, Tatarko, J. and Skidmore, E. L. 1992. »A statistical data base and generator for wind data«. Summer Meeting. Transaction of ASAE, PP. 21-24.