محاسبه نیاز آبی فضای سبز شهری با استفاده از روش کالیفرنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استادیار پژوهشکده اقلیم‌شناسی، سازمان هواشناسی کشور، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران.

10.30467/nivar.2020.249010.1171

چکیده

توسعه فضای سبز شهری و کاهش منابع آبی، نگرانی‌های تأمین آب برای آینده را افزایش می‌دهد. در همین راستا محاسبه اصولی نیاز آبی گیاهان فضای سبز، نقش مهمی در استفاده بهینه از آب دارد. این پژوهش به منظور تعیین نیاز آبی فضای سبز منطقه 4 شهرداری تهران و محاسبه منابع آبی مورد نیاز کل فضای سبز منطقه صورت انجام شد. برای تعیین نیاز آبی گیاهان فضای سبز، از روش‌ کالیفرنیا (wucols) و جهت محاسبه تبخیر و تعرق مرجع و مقدار بارندگی مؤثر، از داده‌های اقلیمی ایستگاه هواشناسی شمال تهران در بازه 30 ساله (1395-1365) استفاده شد. مساحت خالص فضای سبز منطقه مورد مطالعه 5683 هکتار به دست آمد که شامل 20/215 هکتار بوستان شهری، 73/5311 جنگل‌کاری و 3/156 هکتار سایر تقسیمات فضای سبز بود. راندمان آبیاری در این منطقه به طور متوسط 35 درصد برآورد شد. نتایج نشان داد که میزان حجم آب مورد نیاز سالانه برای آبیاری کل فضای سبز منطقه مورد نظر در حدود 6/48 میلیون مترمکعب با راندمان 35 درصد و در حدود 3/47 میلیون مترمکعب با راندمان 45 درصد برآورد شد. بنابراین با سناریوی افزایش راندمان آبیاری تنها به میزان 10 درصد، 3/1 میلیون مترمکعب در سال، صرفه‌جویی در منابع آب موجود صورت خواهد گرفت. با توجه به میزان آب قابل‌ برداشت از منابع آبی منطقه که برابر با 62/23 میلیون مترمکعب در سال می‌باشد، کمبود منابع آبی سالانه منطقه محاسبه و میزان آن برابر 98/24 میلیون مترمکعب با راندمان 35 درصد تخمین زده شد که این مهم، مدیریت دقیق و راهکارهای عملیاتی فوری را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculate the Water Need of Urban Green Space Using the California Method (Case Study: Region 4 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ansari Ghojghar 1
 • Iman Babaeian 2
 • Masoud Pourgholam-Amiji 1
 • Ehsan Parsi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Climatological Research Institute, Iran Meteorological Organization, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. Candidate, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University of Ahwaz, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted to determine the need for green water space in District 4 of Tehran Municipality and to calculate the required water resources for the total green space of the region. To determine the water need of green space plants, the California method (wucols) was used and to calculate the evaporation and suspension of reference and the amount of more load, the climatic data of the North Tehran Meteorological Station in a period of 30 years (1986-2016) was used. The net area of green space in the study area was 5683 hectares, which includes 215.20 hectares of urban Park, 5311.73 forestry and 156.3 hectares of other green space divisions. Irrigation efficiency in this area was estimated at an average of 35 percent. The results showed that the amount of water required annually for irrigation of green space in the area was estimated at about 48.6 million cubic meters with an efficiency of 35 percent and about 47.3 million cubic meters with an efficiency of 45 percent. With the scenario of increasing irrigation efficiency by only 10%, 1.3 million cubic meters per year, only water resources were saved. According to the amount of water that can be extracted from regional water resources, which is equal to 23.62 million cubic meters per year, the annual water shortage of the region is calculated and its amount is equal estimated to 24.98 million cubic meters with an efficiency of 35% this requires careful management and immediate operational solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evapotranspiration
 • Green Space
 • Water Potential
 • Wucols
 • Tehran Municipality
 • Water Crisis
 1. منابع

  1. پورغلام آمیجی، م.، هوشمند، م.، رجا، ا. و لیاقت، ع. 1398. پهنه­بندی باران مؤثر در استان خوزستان تحت کشت گندم دیم پاییزه. مدیریت آب و آبیاری، 9 (2): 230-211.
  2. پورغلام آمیجی، م.، لیاقت، ع. و خوش­روش، م. 1399. ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی. مهندسی آبیاری و آب ایران، 11 (1): 320-305.
  3. رحیمی، ج.، بذرافشان، ج. و رحیمی، ع. 1390. بررسی تغییرات روزهای بارشی تحت تأثیر خرد اقلیم شهری در کلانشهر تهران. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 43 (77): 108-93.
  4. سجودی، ز. و میرزایی، ف. 1398. تعیین نیاز آبی گیاهان فضای سبز شهری. مدیریت آب و آبیاری، 10 (1): 141-131.
  5. سعیدی­نیا، م.، ترنیان، ف.، حسینیان، ح. و نصرالهی، ع. 1397. برآورد میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی دو گونه بابونه و زیره سبز در خرم­آباد. مدیریت آب و آبیاری، 8 (1): 175-165.
  6. عابدی کوپایی، ج.، اسلامیان، س. و زارعیان، م. 1395. اندازه­گیری و مدل­سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه­فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه. علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، 2 (3): 64-51.
  7. علایی، ج.، کوچک­زاده، م. و شریفی، ف. 1398. برآورد نیاز آبی و برنامه‌ریزی آبیاری درخت سنجد به عنوان فضای سبز شهری. آبیاری و زهکشی ایران، 13 (6): 1878-1869.
  8. حمدی احمدآباد، ی.، لیاقت، ع.، رسول‌زاده، ع. و قادرپور، ر. 1398. بررسی روند سرانه مصرف آب در ایران بر اساس رژیم غذایی دو دهه گذشته. تحقیقات آب و خاک ایران، 50 (1): 87-77.
   1. Araya, A., Stroosnijder, L., Girmay, G., & Keesstra, S. D. 2011. Crop coefficient, yield response to water stress and water productivity of teff (Eragrostis tef (Zucc.). Agricultural water management, 98(5), 775-783.
   2. Cosgrove, W. J. and Rijsberman, F. R. 2014. World water vision: making water everybody's business. Earthscan Publications Ltd, London. 142 p.
   3. Costello, L. R., Matheny, N. P., Clark, J. R., & Jones, K. S. 2000. A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California, the Landscape Coefficient Method and Wucols III. University of California Cooperative Extension, California Department of Water Resources: Berkeley, CA, USA.
   4. Doorenbos, J. 1977. Guidelines for predicting crop water requirements. FAO irrigation and drainage paper, 24, 1-179.
   5. Grattan, S., Bowers, W., Dong, A., Snyder, R., Carroll, J., & George, W. 1998. New crop coefficients estimate water use of vegetables, row crops. California agriculture, 52(1), 16-21.
   6. Hassanli, A. M., Ahmadirad, S., & Beecham, S. 2010. Evaluation of the influence of irrigation methods and water quality on sugar beet yield and water use efficiency. Agricultural Water Management, 97(2), 357-362.
   7. Ma, X., Sanguinet, K. A., & Jacoby, P. W. 2020. Direct root-zone irrigation outperforms surface drip irrigation for grape yield and crop water use efficiency while restricting root growth. Agricultural Water Management, 231, 105993.
   8. Nouri, H., Beecham, S., Kazemi, F., & Hassanli, A. M. 2012. A review of ET measurement techniques for estimating the water requirements of urban landscape vegetation. Urban Water Journal, 10(4), 247-259.
   9. Nouri, H., Glenn, E. P., Beecham, S., Chavoshi Boroujeni, S., Sutton, P., Alaghmand, S. ... & Nagler, P. 2016. Comparing three approaches of evapotranspiration estimation in mixed urban vegetation: Field-based, remote sensing-based and observational-based methods. Remote Sensing, 8(6), 492.
   10. Shojaei, P., Gheysari, M., Nouri, H., Myers, B., & Esmaeili, H. 2018. Water requirements of urban landscape plants in an arid environment: The example of a botanic garden and a forest park. Ecological engineering, 123, 43-53.
   11. Symes, P., Connellan, G., Buss, P., & Dalton, M. 2008. Developing Water Management Strategy for Complex Landscapes. In Irrigation Australia 2008 Conference, Best Practice Open Space Irrigation Workshop. Melbourne Exhibition Centre, May (pp. 20-22).
   12. Tyagi, N. K., Sharma, D. K., & Luthra, S. K. 2000. Determination of evapotranspiration and crop coefficients of rice and sunflower with lysimeter. Agricultural water management, 45(1), 41-54.
   13. Vaghefi, S. A., Keykhai, M., Jahanbakhshi, F., Sheikholeslami, J., Ahmadi, A., Yang, H., & Abbaspour, K. C. 2019. The future of extreme climate in Iran. Scientific reports, 9(1), 1-11.
   14. Wolf, D., & Lundholm, J. T. 2008. Water uptake in green roof microcosms: effects of plant species and water availability. Ecological Engineering, 33(2), 179-186.