نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.30467/nivar.2020.224328.1155

چکیده

فنولوژی، به مطالعه وقایع ادواری طبیعی درزندگی گیاهان و جانوران مربوط می‌باشد. تغییر در وقایع فنولوژی، یکی از واکنش‌های مهم موجودات زنده به تغییرات اقلیمی است.در این پژوهش مراحل فنولوژیکی درخت گیلاس رقم سیاه مشهد و نیازهای حرارتی آن، در منطقه‌ی برزک کاشان طی سال‌های 95-1394 که مطابق شاخص SPI دارای شرایط نرمال اقلیمی بود؛ بررسی شده است. بدین منظور سایت دیده‌بانی پارامترهای هواشناسی و مراحل فنولوژیک احداث گردید و دیده‌بانی های مراحل فنولوژیک همزمان با دیده‌بانی‌های هواشناسی مطابق با دستورالعمل BBCHانجام گرفت. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، درخت گیلاس در چرخه‌ی بیولوژیکی سالانه‌ی خود تا پایان دوره رسیدگی میوه به 2040 درجه روز برحسب دمای مؤثر و 2775 واحد حرارتی بر حسب دمای فعال نیاز دارد. بیشترین واحد حرارتی مورد نیاز گیلاس مربوط به مرحله نمو جوانه انتهایی است که به ترتیب برابر با 8/658 درجه روز مؤثر و 5/845 درجه روز فعال می‌باشد و کمترین واحد حرارتی با 91 درجه روز مؤثر و 127 درجه روز فعال مربوط به مرحله نموبرگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Phenological Stages and Temperature Requirements of Cherry Prunus avium (Case Study of Barzok City)

نویسنده [English]

 • Marzieh Majd Barzoki

چکیده [English]

Phenology is concerned with the study of natural period events in the life of plants and animals. Changes in phenological events are one of the important reaction of Living creatures to climate change. In this research, the phenological stages and thermal requirements of black Mashhad sweet cherry cultivar were investigated in the Barzok region of Kashan during the years 1394-95. For this purpose, the monitoring site of the meteorological parameters and phenological stages was created and phenological observations were carried out simultaneously with meteorological observations in accordance with the BBCH scale. The results showed that in the studied area, the cherry tree in its annual biological cycle needs up to 2040 degree-day in terms of effective temperature and 2775 thermal units in terms of active temperature by the end of the period. The highest thermal unit requirement for cherry is related to the shoot development phase, which is equal to 658.8 degree-day in terms of effective temperature and 845.5 thermal units in terms of active temperature, and the lowest thermal unit is 91 degree- day in terms of effective temperature and 127 thermal units in terms of active temperature related to the leaf development stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cherry
 • phenology
 • BBCH scale
 • degree days
 • Barzok city
 1. منابع

  1. حاج ­حسنی، ع.، ع. ژندرزمی و م. فردوسی­زاده، 1391، زراعت و باغبانی عمومی، شرکت چاپ ونشرکتاب­های درسی ایران،  128صفحه.
  2. خوشحال، ج.، د. رحیمی.، م. مجد برزکی، 1392، تعیین مراحل فنولوژی و محاسبه نیازهای حرارتی گل محمدی منطقه برزک کاشان، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 4، صفحات: 178 – 169.
  3. صفوی، ب و ف. احمدی، 1384، ظرفیت­سنجی توانمندی­های تولیدی و صادراتی محصولات باغی استان کردستان، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 52، صفحات: 144-133.
  4. عظیمی، م.، ص. زارع کیا.، م. بخشنده سواد رودباری و ت. میرحاجی، 1393، بررسی تأثیر درجه روز- رشد و رطوبت خاک بر فنولوژی گونه Salsola laricina (Pall) در مناطق خشک، نشریه مرتع داری، شماره 1، صفحات: 76-63.
  5. گنجی مقدم، الف و ن. بوذری، 1389، راهنمای عملی و کاربردی گیلاس: کاشت، داشت و برداشت، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، 344 صفحه.
  6. گنجی مقدم، الف و ز. هوشیار، 1393، معرفی برخی از خصوصیات فنولوژی، مورفولوژی و پومولوژیکی گیلاس رقم استلا در شرایط مشهد، نشریه یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، شماره 4، صفحات: 265-255.
  7. مرکز آمار ایران، 1395، آمار و اطلاعات استان اصفهان، ttps://www.amar.org.ir/.
  8. مناف­دلستان، ف.، م. اسمعیلی و م. تیموری بک، 1394، ارزیابی خواص بافتی و رنگ میوه گیلاس واریته سیاه مشهد در طی رسیدن، نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، شماره 3، صفحات: 389-379.
  9.  مؤمنی، م و ن. صابری­زاده، 1395، گرده افشانی در گیلاس، انتشارات چشم انداز قطب، 100 صفحه.

  10. میرحاجی، ت.، ع. سندگل.، م. قاسمی و س. نوری، 1389، کاربرد درجه روز رشد(GDD) در تعیین مراحل فنولوژی چهارگونه از گندمیان در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره 3، صفحات: 376-362.

  1. Anderson, j. L., E. A. Richardston and C. D. Kensner, 1986, validation of chill unit and flower bud phenology models for Montmorency sour cherry, Acta Horticulturae, PP: 71-78, DOI.10.17660/ActaHortic.1986.184.7.
  2. Aono, Y and K. Kazui , 2008, Phenological data series of cherry tree flowering in Kyoto, Japan and its application to reconstruction of springtime temperatures since the 9th century, international journal of climatology, PP: 905–914, DOI. 10.1002/joc.1594.
  3. Fadón, E., M. Herrero and J. Rodrigo ,2015, Flower development in sweet cherry framed in the BBCH scale, Scientia Horticulturae, PP: 141-147, DOI. //doi.org/10.1016/j.scienta.2015.05.027.
  4. FAO, 2010, Statistics available at http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.
  5. Ganji Moghadam, E., P. Hosseini and A. Mokhtariana, 2009, Blooming phenology and self-incompatibility of some commercial cherry (Prunus avium L.) cultivars in Iran, Scientia Horticulturae, PP: 29-33, DOI. //doi.org/10.1016/j.scienta.2009.07.013.
  6. Haferkamp, M. R, 1988, Environmental factors affecting plant productivity, fort Keogh research symposium, PP: 27-36.
  7. Kimber, D. S and D. I. McGregor, 1995, Brassica Oilseed: Production and Utilization, CAB International.
  8. Li. B., Z. Xie, A. Zhang, W. Xu, C. Zhang , Q. Liu, C. Liu and S. Wang, 2010, Tree growth characteristics and flower bud differentiation of sweet cherry (PrunusaviumL.) under different climate conditions in China, Horticultural Science, PP: 6–13,
   DOI. 10.17221/36/2009-HORTSCI.
  9. Luedeling, E., A. Kunz, M and M. Blanke, 2013, Identification of chilling and heat requirements of cherry trees—a statistical approach, International Journal of Biometeorology, PP: 679–689, DOI.  //doi.org/10.1007/s00484-012-0594-y.
  10. Paltineanu, C and E. Chitu, 2020, Climate change impact on phenological stages of sweet and sour cherry trees in a continental climate environment, Scientia Horticulturae, DOI. //doi.org/10.1016/j.scienta.2019.109011.
  11. Sønstebya, A  and  O. M. Heideb, 2019, Temperature effects on growth and floral initiation in sweet cherry (Prunus avium L.), Scientia Horticulturae, DOI. 10.1016/j.scienta.2019.108762.
  12. Tooke, F and N. H. Battey, 2010, Temperate flowering phenology, Journal of Experimental Botany, PP: 2853–2862, DOI. 10.1093/jxb/erq165.
  13. Zavalloni, C., J. A. Andresen and J. A. Flore, 2006, Phenolological models of flower bud stages and fruit growth of Montmorency sour cherry based on growing degree-day Accumulation, Journal of the American Society for Horticultural Science, PP:601-607, DOI. 10.21273/JASHS.131.5.601.